Previous Spreekmoment Next

24-05-2011

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie

 • Datum: 24-05-2011

openAgendapunten

 • Information
  Opening

  Opening


  Read more

 • Information
  Algemene beschouwingen + debat door fractievoorzitters Definitief indienen/bespreken moties en amendementen

  Algemene beschouwingen + debat door fractievoorzitters Definitief indienen/bespreken moties en amendementen


  Read more

 • Information
  8. Benoeming buitengewoon fractieleden CDA en Groep Van Vliet (stembriefje)

  8. Benoeming buitengewoon fractieleden CDA en Groep Van Vliet (stembriefje)


  Read more

 • Information
  1. Vaststelling agenda (3770771)

  1. Vaststelling agenda (3770771)


  Read more

 • Information
  2. Conceptbegrotingswijziging 2011 en conceptprogrammabegroting 2012 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)(3772991v2)

  2. Conceptbegrotingswijziging 2011 en conceptprogrammabegroting 2012 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)(3772991v2)


  Read more

 • Information
  3. Ontwerp-begroting 2012 GGD Midden-Nederland (3781392)

  3. Ontwerp-begroting 2012 GGD Midden-Nederland (3781392)


  Read more

 • Information
  4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor uitbreiding pand aan de Violenstraat 76-78 met 2 woonstudio’s met bergzolder op bestaande aanbouw (3763316) - Ruimtelijke onderbouwing (3720453)

  4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor uitbreiding pand aan de Violenstraat 76-78 met 2 woonstudio’s met bergzolder op bestaande aanbouw (3763316) - Ruimtelijke onderbouwing (3720453)


  Read more

 • Information
  5. Vaststellen bestemmingsplan Waterpompstation Utrechtseweg (3773718)

  5. Vaststellen bestemmingsplan Waterpompstation Utrechtseweg (3773718)


  Read more

 • Information
  6. Park Randenbroek e o : Inrichting- en beheerplan en ontwerpbestemmingsplan (3755422)

  6. Park Randenbroek e o : Inrichting- en beheerplan en ontwerpbestemmingsplan (3755422)


  Read more

 • Information
  7. Vaststellen verslagen en besluitenlijsten april 2011 (3801164)

  7. Vaststellen verslagen en besluitenlijsten april 2011 (3801164)


  Read more

 • Information
  Sluiting

  Sluiting


  Read more

 

Embed code:

24-05-2011
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie

Datum: 24-05-2011

Onderdelen

Opening

 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:02:22
De VOORZITTER opent de vergadering en heet allen welkom. De ontvangen berichten van verhindering worden gemeld.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:03
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:06
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:00:03
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:04
M. Vogels (VVD)
00:00:04
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:05
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:03
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:02:31
Er zijn 147 amendementen en moties ingediend. Vanavond omstreeks 20.00 uur kan worden gestemd op twee vacatures van buitengewone leden van de raad. Het stembureau wordt gevormd door mevrouw Sanders (voorzitter) en de heren Van de Velde en Smits Alvarez. De volgorde van sprekers is:
PvdA, VVD, Groep Van Vliet, GroenLinks, SP, D66, CDA, BPA, Trots op Nederland, ChristenUnie, Lijst Schulten
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:11
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:28

Algemene beschouwingen + debat door fractievoorzitters Definitief indienen/bespreken moties en amendementen

 
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:04:33
Laat presentatie meelopen onder de titel “Keihard en de verkeerde groepen.”
- De nota Bezuinigingen is gepresenteerd als een pr-verhaal: beter, goedkoper, doelmatiger, het kon niet op.
- In Loesjetermen: uit deze bezuinigingen zullen zeker ook een aantal goede ontwikkelingen voortkomen, maar komen voor een te groot deel bij de verkeerde groepen terecht.
- Presenteert de “Behoeftehiërarchie van Maslov,” waarin basisbehoeften per hiërarchie worden weergegeven.
- Van de € 20 miljoen bezuiniging komt wellicht meer dan de helft in het onderste deel van de piramide terecht, de onderkant van de samenleving.
- Toont met sheet stapeling van bezuinigingen voor kwetsbare groepen.
- Voorbeelden van stapeling zijn de ingrepen bij de Plustoeslag, de Soparegeling, sporten voor senioren, gelegenheden voor ontmoeting/gezelligheid, de wijkcentra en bibliotheek gaan dicht, het is de vraag wat daar voor terugkomt. Compensatie voor specifieke medische kosten verdwijnt.
- De bezuinigingen hebben als gevolg dat mensen in de problemen komen en de overheid uiteindelijk toch moet compenseren door middel van schuldhulp.
- De hardheidsclausule kan worden ingezet, maar zoals door de SP al gezegd, is er een sociale reserve nodig om dit te dekken.
- Wie met dit soort regelingen te maken krijgt valt uiteindelijk om.
- Moet toegeven dat de boekhouders hun werk goed hebben gedaan, in wezen te goed, want de taakstelling van de raad van € 20 miljoen is met € 500.000 overschreden.
- Verwacht op termijn een vele malen duurdere ondersteuning, in de tweedelijnszorg door wegvallende schuldhulpverlening, voor mensen die na een aantal jaren echt in de problemen zijn gekomen.
- Stoppen met projecten voor jongeren houdt het risico in dat deze groep later weer in verval raakt.
- Ouderen zolang mogelijk in beweging houden voorkomt kosten; komt met voorstellen over dit onderwerp.
- Leerlingenvervoer gewoon goed regelen, kinderen die dit nodig hebben moeten het krijgen.
- Toont sheet over groen/verrommeling in de wijken door lagere onderhoudsniveaus, over een aantal jaren zijn de kosten van herstel vele malen hoger.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:03
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:01:23
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:04
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:25
Motie (PvdA)
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:06:05
Kondigt hierover motie aan.
- Toont sheet over sport, is het zeer eens met het college dat sport moet worden ontzien, echter toch wordt bezuinigd met € 1 miljoen waarvan € 400.000 per
jaar wordt ingezet om de wachtlijsten aan te pakken. Bestemt € 2 miljoen uit het Beekdalfonds voor zes tot zeven noodlijdende verenigingen en noemt dit
“Sportsigaar uit Beekdaldoos.” Het onbebouwd laten van het Beekdal is onrealistisch en gaat ten koste van de sport en andere noodlijdende sectoren in de stad.
- Stelt vast dat door het college ervoor is gekozen om de basisinstellingen in de culturele sector extra hard aan te pakken. Basisinstellingen geven mensen toegang tot cultuur.
- Is positief richting college over het aanhaken aan de vernieuwingen in het bibliotheekwezen.
- Constateert tegelijkertijd dat een bezuiniging van € 500.000 die in 2015 moet zijn gerealiseerd en onduidelijk is waarop wordt bezuinigd, een bezuiniging is die doorslaat, zoals door de bibliotheek- en kunstsector is aangegeven.
- Kondigt voorstel aan waarin wordt gevraagd om een pot met vernieuwingsgeld voor cultuur, waarop partijen een beroep kunnen doen via verzoeken aan het college.
- Ziet onder “welzijn en wijkontwikkeling” dat alles dicht moet zonder dat alternatieven worden aangeboden. Vraagt welke alternatieven/perspectieven wordt geboden. In tijden van harde bezuinigingen zijn ontmoeting en gezelligheid heel belangrijk voor veel mensen.
- Noemt sluiting van het Klokhuis, Drietand, Pluspunt en de Neng en vraagt om een alternatief plan desnoods voor enkele wijken/stadsdeel samen.
- Pas als jong en oud goed kunnen worden bediend, saneren, maar niet zomaar alles dicht gooien.
- Ziet perspectief in herstel van de economie, genereren van nieuwe geldstromen, maatschappelijk ondernemerschap. Via sociale activering iets terug laten doen voor de samenleving.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:03
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:01:49
- Gaat voorstellen indienen die mogelijk geld opleveren, via samenwerking met Waterschappen/Recreatieschappen op het gebied van belastingen.
- Stelt de raad de vraag hoe hard de bezuinigingen van € 20 miljoen zijn en vraagt om niet verder te gaan dan € 15 miljoen bezuinigen, immers het herstel van de economie is onzeker, idem wat het Gemeentefonds gaat uitkeren, idem de grondexploitaties en nog veel belangrijker is dat de consequenties van bezuinigingen op WMO, minimabeleid, cultuur en sport niet zijn te overzien.
- Een hanteerbare norm is 25% van dn bezuinigingen niet uit te voeren, die het college over twee jaar, als de consequenties van de bezuinigingen duidelijk zijn, in de plus of de min kan hanteren.
- Het gevoel van “Loesje” maakt de bezuinigingsvoorstellen misselijkmakend en hij wil het hier bij laten.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:36
M. Vogels (VVD)
00:06:10
- Neemt de raad mee naar 1985, hij was toen 15 jaar oud en deed fervent aan bergbeklimmen. Ging op 3 augustus 1985 op weg, met negen anderen en twee Oostenrijkse gidsen, Rudi en Anton, naar een bergtop die de op twee na hoogste berg is van Oostenrijk. Illustreert dit met op de schermen geprojecteerde foto’s van berggebied.
- Het weer was uitstekend, de tocht vorderde gestaag, maar op ca. 300 meter van de top bevalen de gidsen dat het gezelschap onmiddellijk terug moest vanwege weeromslag, doorgaan was te gevaarlijk. Inderdaad werd het gezelschap even later geteisterd door zeer slecht weer. Maar met hulp van de gidsen is iedereen heelhuids teruggekomen.
- Parallel met voorgaand verhaal is dat de voorliggende bezuinigingsbesluiten pijnlijk zijn en kunnen rekenen op onbegrip. Net als de berggidsen van destijds
waarschuwden voor slecht weer, heeft de VVD-fractie, toen de geldstromen in de stad onuitputtelijk leken, gepleit voor financieel degelijk beleid.
- Net zoals de gidsen destijds, bieden het college en de VVD-fractie degenen die echt niet mee kunnen hulp en ondersteuning en tonen de bezuinigingsplannen van het college lef, daadkracht en leiderschap. Sluit zich als VVD-fractie hierbij aan.
- Bij dit alles wordt een kritische blik op de plannen gehouden en worden maatregelen getoetst aan liberale uitgangspunten: een kleinere overheid die is gericht op haar kerntaken, geen lastenverhogingen, minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid, garanderen van veiligheid en handhaving en wie echt niet kan, blijft geholpen worden.
- Kijkt met zorg naar de programma’s Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen.
De effecten van deze maatregelen op verschillende groepen die erdoor worden geraakt, kunnen onvoldoende worden ingeschat.
Motie (VVD, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks)
M. Vogels (VVD)
00:00:19
- Daarom wordt met coalitiepartners een motie ingediend met als doel de raad te blijven informeren over de effecten die bij de diverse groepen optreden.
Motie: Sociale reserve (VVD)
M. Vogels (VVD)
00:00:25
- Om niet direct een gat te slaan in de bezuinigingsopgave is een tweede motie voorbereid ten behoeve van een sociale reserve, zoals ook door de PvdA voorgesteld, om indien noodzakelijk de ergste nood te lenigen. De reserve moet structureel worden gevoed en incidenteel door vrijkomende middelen worden aangevuld, bijvoorbeeld door het schrappen van de ABC-school in het Soesterkwartier.
Amendement: Sociale reserve (VVD)
M. Vogels (VVD)
00:00:42
Hiervoor is een amendement opgesteld.
- De credits voor de instelling van een sociale reserve gaan niet naar de VVD of de coalitiepartners maar naar de SP, die hier al jaren pleitbezorger van is.
- Doet oproep aan de oppositie om beide VVD-moties te ondersteunen zodat er een raadsbreed draagvlak ontstaat en een krachtig signaal naar de stad uitgaat dat niemand in de steek wordt gelaten.
Amendement: Niet bezuinigen op inkomensondersteuning (VVD)
M. Vogels (VVD)
00:01:13
- Wil niet bezuinigen op inkomensondersteuning door Stadsring 51, en dient amendement van deze strekking in. Geen legeskosten voor de WMO- voorziening. Geen bezuiniging op handhaving om handhavingklachten van
burgers te kunnen blijven afwikkelen.
- Stoppen met te veel ambtelijke regels en met inzet van het buurtbudget voor brochures en glossy’s en inzet van coördinatoren. Laat het geld bij het initiatief landen.
- Bij het buurtbudget geen overbodige clubjes van begeleiders en coördinatoren.
Amendement: Inzet combinatiefunctionarissen (VVD)
M. Vogels (VVD)
00:02:05
Zie hiervoor het amendement voor de inzet van combinatiefunctionarissen.
- Stoppen met gratis fietsparkeerplekken, luxe en niet effectief. Geld gebruiken voor mobiliteitsdoelen.
- Wil de stem vertolken van mensen die de afgelopen weken niet zijn gehoord, Henk en Ingrid, gewone werkende ouders, ZZP'ers, babyboomers, geen zielige/arme mensen, wat merken deze groepen van de bezuiniging? De OZB en andere lokale lasten blijven gelijk, wachtlijsten in de sport worden teruggedrongen.
Investeren in de bedrijvigheid en de economische aantrekkelijkheid van deze stad blijft gebeuren.
- Met de Flint, de Popkelder, het theater De Lieve Vrouw, de Kamers en voldoende musea blijft het culturele klimaat gewaarborgd en wordt de stad verrijkt met een groen beekdal. Structureel € 20 miljoen bezuinigen heeft voor een groot deel van Amersfoort vrijwel geen noemenswaardige negatieve gevolgen.
- Bezuinigingen bieden ook kansen, zoals ook door de PvdA opgemerkt en Amersfoort slaat een nieuwe weg in, niet bergafwaarts zoals destijds bij de beklimming van de Oostenrijkse bergtop, maar omhoog vanuit een stevig fundament naar een zonnige toekomst voor de stad.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:19
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:10:22
- Het voorliggende besluit ademt een sfeer van doemdenken, want in de komende periode tot 2015 wordt niets meer gedaan. Er is geen ruimte voor creativiteit.
- Vraagt zich af of de raad zich realiseert waar straks “ja” tegen wordt gezegd.
- Omstreeks oktober/november 2010 ontstond raadsbreed het idee dat heel veel bezuinigd moest worden, hoeveel precies was onduidelijk en ook hoe dat moest. Hoe meer moest worden bezuinigd hoe beter, een bedrag van € 25 miljoen kwam in beeld.
- Het bedrag van € 20 miljoen stond op zeker moment vast, zonder feitelijke onderbouwing en alsof er geen alternatieven waren.
- De stad werd uitgenodigd om haar visie te geven door middel van inspraak.
- Vastgesteld moet worden dat de inspraak niet goed is aangepakt, dan wel volstrekt mislukt, terwijl binnen de raad veel enthousiasme ontstond om draagvlak voor de bezuinigingen in de stad te verkrijgen, door middel van een communicatieplan en raadsleden zouden de stad in gaan om te praten met mensen, daar is niets van terecht gekomen.
- Wat is gebeurd is treurig, een gemiste kans terwijl er voldoende kansen lagen om op een andere manier met de kanteling om te gaan. Dat vraagt inspanning en meer dan alleen maar luisteren.
- Opvallend aan de voorliggende voorstellen is dat het lijkt dat de raad zich neerlegt bij de situatie zoals aan de motie van SP is te zien. Vechten we tegen onszelf of tegen anderen? Of gaat het om vechten voor anderen?
- Wat voorligt is geen positieve opgave, er zit geen uitdaging in, waarom niet gekeken of er nog geldmiddelen te vinden zijn, tafelzilver. Er mag van worden uitgegaan dat de stad groeit, dat de economie weer opleeft. In tegendeel, het gaat mis, het komt nooit meer goed, doemdenken.
- Vanuit voorgaande benadering komt weinig goeds en juist de mensen die uitgaan van een goed perspectief worden bang gemaakt, 90% van de samenleving wacht af wat de raad over hen beslist.
- Wil een alternatief financieringsplan, uitgaande van verbetering.
- Waarschuwt voor in het been schieten als het beter gaat en intussen allerlei verworvenheden zijn afgeschoten, die ooit niet voor niets zijn opgestart.
- Alle afwijzende reacties van mensen die echt tegen de gevolgen van de bezuiniging waren, spreken boekdelen, de bezuinigingsvoorstellen zijn beslist niet gelaten aanvaard.
- Is benieuwd of de raad het lef zal hebben om tijdelijke vangnetten te creëren in plaats van snijden, hakken en stampen.
- Het gaat om het verwerven van commitment, kaders uitzetten, beleid maken, dit laat de raad liggen.
- “Look before you leap,” is hier van toepassing.
- Het gaat om het afdekken van de dreigende gaten in de begroting.
- De raad is veel te afwachtend geweest met de grondexploitatie.
- Bekijken of de bezuinigingsoperatie de herijking is die de raad voor ogen staat.
- Hoopt dat beide betrokken wethouders de minima laten weten dat uiteraard beleid wordt gemaakt en naar oplossingen wordt gezocht en dat de bezuinigingsoperatie wordt uitgevoerd zonder dat het ten koste gaat van mensen dieniet voor zichzelf kunnen zorgen en die niet als Henk en Ingrid kunnen kiezen of ze naar Turkije en/of Griekenland op vakantie zullen gaan.
- Toont de raad het blad “Change”, waarin het gaat over “change the world,” door een Belgische dame opgezet en waaraan de heer Van Vliet ook meewerkt, uitgangspunt van het blad is dat de wereld veranderd moet kunnen worden, “think positive.”
- Wil aan het eind van de bezuinigingsoperatie kunnen zeggen dat de raad echt iets heeft bereikt en dat nadrukkelijk is gekeken naar de kwetsbaarheid van iedereen die erbij is betrokken. Iedereen die kwetsbaar is, moet na afloop tegen de raad kunnen zeggen: hartelijk dank.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:17
A.H. Land (GroenLinks)
00:07:36
- Bob Dylan zong in 1964 “the times are changing,” en er kwamen andere tijden, ingezet door de babyboomgeneratie die de gevestigde orde omver wierp,
democratisering, emancipatie van de vrouw, iedereen een eigen auto, inspraak, individualisering, veel grotere rol van de overheid, een verzorgingsstaat van hier tot het graf, toenemende milieuvervuiling, val van de Muur en oorlogen die niemand in Europa nog voor mogelijk had gehouden, vergrijzing en ziektekosten die de pan uitrijzen.
- Er kwamen andere tijden, met een graaicultuur, iedereen voor zich en de overheid voor ons allen, rechten claimen maar niet thuis voor de plichten.
- De kredietcrisis: de vanzelfsprekendheid waarmee iedere nieuwe generatie dacht het beter te krijgen dan de vorige is misschien voorbij. Voor iedereen het weet heeft Bob Dylan zijn 70ste verjaardag gevierd en ook Boudewijn de Groot heeft al lang niet meer zulk lang zwart haar als destijds. De babyboomers gaan met pensioen, waar ze tegenwoordig met een beetje geluk 20 jaar van kunnen profiteren. We hebben systemen opgebouwd die vastlopen, terwijl steeds reparaties moeten worden uitgevoerd. Systemen die mensen laten oplopen tegen contraproductieve regels op tal van gebieden. Bijvoorbeeld als mensen hun lot in eigen handen willen nemen, een deel van hun inkomen zelf willen verdienen, maar geremd worden door het risico om hun uitkering te verliezen.
- Het oude huidige systeem handhaven is niet meer te doen, dan blijft alleen het allerkaalste over met alle onzekerheden die daarbij horen.
- Is het eens met de Groep Van Vliet, dat de systeemveranderingen eerder hadden kunnen worden ingezet. Op het moment van bezuinigen systemen veranderen is niet goed mogelijk omdat juist geld nodig is om de veranderingen door te voeren. Anderzijds wordt onder druk alles vloeibaar.
- GroenLinks weet dat verandering nodig is, en is daarom in de coalitie gestapt. Er moeten betere systemen komen om de toekomst aan te kunnen. Bijna iedere partij hier is zich bewust van de noodzaak van bezuinigingen en dat daar gedeelde zorgen bij hoort.
- Bedankt alle 38 collega-raadsleden voor de manier waarop zij gezamenlijk dit probleem willen aanpakken. Het forse aantal van 147 ingediende moties moet worden gezien als uitdrukking van optimale betrokkenheid bij dit onderwerp.
- Sinds de jaren ’30 is er niet meer zo’n crisis geweest. Herinnert zich nog de loonstrookjes uit de dertiger jaren van haar opa, die als schoolmeester uiteindelijk eindigde met een derde van zijn oorspronkelijke loon.
- Ook nu doen de ingrepen pijn of gaan ze pijn doen, zoals was te merken tijdens de inspreekronden en ook hierbuiten. Veel onbegrip, verontrusting en verontwaardiging, ontzetting, zeer begrijpelijk.
- Na de boosheid dringt door dat het gaat om het brede perspectief: wat is nu echt belangrijk?
- Het zijn onzekere tijden met de bijbehorende reflexen: hakken in het zand, boosheid en gevaarlijker: onzichtbaar worden, afhaken.
- Bestuurders stappen in de valkuilen van regels naar controle en ze gaan van grip naar houdgreep.
- Het gaat erom met hart en ziel de zaken zo goed mogelijk te regelen voor de stad en de mensen.
- Het college heeft uitwerking gegeven aan het coalitieakkoord en legt dat nu voor. Ziet de burgemeester en wethouders als moedige mensen die dit hebben aangedurfd, waarbij opgemerkt dat op de gebieden stedelijk beheer en sport wat meer had kunnen worden gedaan.
- Is ermee ingenomen dat het college de afgelopen dagen heel waardevolle suggesties heeft opgepikt, bijvoorbeeld inzake het herindiceren van chronisch zieken/gehandicapten, dient motie hierover niet in.
- De raad heeft nu de kans de zorgpunten in te kaderen en zoveel mogelijk te repareren. En dan kom je bij de kern: mensen doen mee en tellen mee en dat betekent dus niet: zoek het maar uit. Maatwerk en tijd voor nemen. Zoals door de VVD al gezegd, coalitiebreed zijn daar initiatieven voor genomen, staat daar achter: mensen die hulp echt nodig hebben, krijgen die en daar worden geen financiële kaders en regeltjes op losgelaten.
- Voorgaande geldt voor de zorg, werk en inkomen. Hetzelfde principe geldt voor een onderwerp als leerlingenvervoer.
- Voorkomen is noodzakelijk: korten op preventie is kortetermijndenken, de rekening komt later.
- Het durven overlaten aan professionals, de ontwikkelingen de tijd geven, randvoorwaarden stellen, ook op een aantal punten grip houden, monitoren en zo nodig bijstellen.
- Is, nu veel partijen duurzaamheid omhelzen, niet voor de gemakkelijke weg terug zoals chemische onkruidbestrijding, maar consistent blijven, dit is geen systeemverandering. Maatwerk leveren met ruimte voor vernieuwing.
Motie: Wijkcentra (GroenLinks)
A.H. Land (GroenLinks)
00:01:40
- Vraagt aandacht voor de motie inzake de wijkcentra. Als er draagvlak is, durf als gemeente de moed hebben het uit handen te geven.
- Weten wat er echt speelt: kan de raad dit alles wel overzien? Wordt er niet iets getekend, waarvan veel nog onduidelijk is, vooral welke effecten kunnen optreden. Vraagt het college daarom de raad zo snel mogelijk met relevante informatie te (blijven) voeden, zodat die eventueel kan repareren waar dat nodig is. Laat de raad vooral terugkeren op zijn schreden als dat onvermijdelijk is. Dit vraagt ook lef van het college.
- Vorengaande uitspraken zijn de grote lijnen in de ingediende moties en amendementen. Wil graag met de overige raadsleden in de slag zoals afgelopen vrijdag is gebeurd. Een ding is duidelijk: er komen andere tijden.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:21
B. Beltman (SP)
00:08:09
- Vraagt of de aanwezigen weten dat de tien rijkste inwoners van dit land bijna 60% van het totale Nederlandse vermogen bezitten. Dat 60% van de Nederlanders hier slechts 2% van bezit? Dat 25% van de rijkste inwoners geen last hebben van de rijksbezuinigingen, maar er zelfs op vooruit gaan?
- In het licht van voorgaande is de discussie van vandaag eigenlijk heel wrang.
Vindt dan ook dat als moet worden bezuinigd, dit zeker niet mag worden verhaald op de zojuist genoemde 60%, onder welk percentage ook Amersfoorters vallen.
- De discussie is wrang, want uit de voorstellen van het college blijkt: minima verliezen hun participatiegeld, groepen ouderen hun bewegingssport, een aantal leerlingen met gedragsstoornissen kan niet meer naar school worden vervoerd, veldsporten worden onbetaalbaar, twee bibliotheken, in de Kruiskamp en Zielhorst, gaan dicht, seniorencentra als de Drietand en het Pluspunt moeten sluiten, de buurthuizen moeten dicht, waarvan jongerencentra ook te lijden hebben, schuldhulpverlening wordt gekort, de zorg wordt voor veel
mensen duurder enz.
- Aan de eigen programmapunten van het college, met name wat betreft verkeer/bereikbaarheid, economie, toerisme, wordt nauwelijks getornd, sterker, hiervoor staan nog steeds miljoenen gereserveerd, als de voorgestelde plannen worden uitgevoerd.
- Uit voorgaande blijkt een duidelijke politieke keuze, voor een rechts-liberale visie.
- Memoreert het compliment van de VVD aan de SP en complimenteert de VVD voor het feit dat in het collegeprogramma uitsluitend een VVD-visie naar voren komt en vraagt zich af waar de invloed van de overige partijen in deze voorstellen zijn gebleven.
- Al vaker is de vraag gesteld hoe nodig het is om € 20 miljoen of zelfs € 25 miljoen te bezuinigen. Denkt dat deze bezuiniging niet nodig is, gezien de economische ontwikkelingen en vindt dat het gemeentebestuur de rijksoverheid onder druk zou moeten zetten om niet de, eveneens rechts-liberale bezuinigingen, af te wentelen op de gemeenten. Een krachtig aanzwellend protest zou wellicht helpen om de bezuinigingsdruk te verminderen. Er zijn genoeg initiatieven te nemen.
- Vindt een bezuiniging van € 10 miljoen op dit moment voldoende. Denkt dat een bezuiniging van deze orde deels is terug te vinden in het collegeprogramma, daar waar een bezuiniging van € 6 miljoen op de ambtelijke organisatie wordt voorgesteld. Wil deze reductie beperken tot € 4 miljoen met name vanwege een onacceptabel afgeslankte formatie bij de Sociale Dienst.
- Is tegen de Beekdalplannen, een incidentele post van een kleine € 20 miljoen Raamt deze post op structureel ca. € 2 miljoen Wijst in dit verband op de grootschalige verkeersaanpassingen, zoals de West-Tangent, Kersenbaan, etc.
Wil € 1 miljoen halen uit de reserve Ruimtelijke Investeringen, en € 1 miljoen uit door de SP ondersteunde bezuiniging, komt hiermee op totaal € 10 miljoen bezuiniging. Zal in voorstellen/moties/amendementen dekking aangeven voor voorgestelde bijstelling.
- Wijst op het motto van het college “Kracht van de stad,” gelooft hier ook in, maar denkt dan aan ontplooiingskansen voor mensen en vindt juist die mogelijkheden in de bezuinigingsvoorstellen niet terug. Integendeel, bedoelde groepen worden ontmoedigd. Die Amersfoorters die het toch al beter hebben zullen zich komende jaren kunnen ontplooien. Hoopt dat het thema “Kracht van de stad” vanuit solidariteitsbeginsel zal worden ingezet.
- Is ingenomen met de ondersteuning van met name de PvdA van het idee van een sociale reserve. Constateert dat het college hiervoor ca. € 400.000 heeft gereserveerd en wijst op de afwijzing door dezelfde collegepartijen van de SP-motie ten behoeve van een sociale reserve ter grootte van € 4 miljoen.
- Zou voor de sociale reserve van € 400.000 kunnen stemmen, alles is meegenomen, maar het betreft een duveltje uit een doosje en de collegepartijen zoeken de dekking bij twee groepen die het nu al niet breed hebben, bij de senioren en andere kwetsbare groepen. De potjes die voor laatstgenoemde groepen zijn bestemd, worden door de VVD in de sociale reserve gestopt, vindt dit “de lamme helpt de blinde.”
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:28
P. van den Berg (D66)
00:08:06
- “Change” zoals al genoemd, systeemwijziging, is duivels moeilijk, Napoleon heeft dat al ondervonden.
- Het college is aardig geslaagd in systeemwijziging. De gemeente Amersfoort moet de tering naar de nering zetten omdat het rijk minder geld beschikbaar stelt voor de uitvoering van gemeentelijke taken.
- De bezuinigingsopgave van € 20 miljoen is heftig en treft iedereen: ruim € 3 miljoen op stedelijk beheer, € 1 miljoen op veiligheid en handhaving, ruim € 6,5 miljoen op zorg/welzijn en wijkontwikkeling, ruim € 2 miljoen op cultuur, om een paar heftige posten te noemen.
- Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk en dan is nog niet gezegd dat de gemeente er daarmee is. Zorgelijk zijn de onzekerheden die op de gemeente afkomen. Wat betekent de doordecentralisatie van het rijk voor de centrale werkvoorziening en de introductie van de Wet werken naar vermogen?
- Ook de financiële positie van de vakantielanden is zorgwekkend, welke gevolgen zou dat hebben voor Amersfoort? Welke richting gaat de Nederlandse economie uit en de heer Van Vliet heeft terecht gevraagd wat de werkelijke positie is van de Amersfoortse grondexploitaties.
- Wil graag een groot compliment geven voor de hoofdlijnen van de voorstellen door het college: vernieuwend, creatief en gedurfd, maar ook voor de wijze waarop tot deze voorstellen en het alternatief is gekomen. De nieuwe andere bestuursstijl manifesteert zich hier nadrukkelijk.
- Het college heeft de scholen, instellingen, musea etc. gevraagd om met bezuinigingsideeën- en voorstellen te komen, waarbij werd verzocht over grenzen heen te kijken. Er zijn inloopbijeenkomsten, rondetafelgesprekken etc. gehouden en er is allerlei informatie uit de stad opgehaald, vaak ook digitaal.
Er is zorgvuldig tijd voor uitgetrokken, lof ook voor de meedenkende stad.
- Het college heeft er goed aan gedaan de twijfels over het duivels dilemma van € 20 miljoen bezuinigen waarop wel en niet, te delen met de inwoners van de stad, maar ook door de inwoners serieus te nemen, met een nota van inlichtingen, waarin staat welke ideeën zijn opgehaald. Dit draagt bij aan een geloofwaardig stadsbestuur en sluit ook aan op de kernwaarde verbondenheid uit het coalitieakkoord.
- De gemaakte keuzes/alternatieven zijn herkenbaar en leiden naar het richtinggevende bezuinigingskader dat deze raad heeft meegegeven aan het college. Er is niet gekozen voor de kaasschaafmethode, er zijn duidelijke accenten aangebracht, er is werk afgestoten, elders ondergebracht of versoberd.
- Kan zich vooral herkennen in de voorgelegde systeemwijzigingen: slimmer, anders werken, anders organiseren. Grotere zelfwerkzaamheid voor mensen die dat aankunnen ten gunste van hen die er moeite mee hebben of het geheel niet kunnen.
- Kan zich vinden in: het stoppen van het welzijnsbeleid in het welzijnswerk: voor de mensen in de wijken en niet te stoppen in buurthuizen/stenen. In het slimmer uitlenen van boeken via de scholen in de wijken, maatwerk in het muziekonderwijs/cultuureducatie terug naar de school brengen, in een overheid die flexibeler gaat werken, klantcontacten digitaliseert, 2.0 omarmt en afscheid neemt van de “nine-to-five”-mentaliteit, prima zaak en uitdaging voor college en ambtenaren.
- Is ingenomen met de kanteling van de overheid van doener en geldgever, naar begeleider, toeleider, coach, faciliteerder, makelaar, verbinder. Veel mensen kunnen veel zelf doen om met de Novib-slogan te spreken: beter
hengels uitgeven dan vis uitdelen. Maar dan wel met een stevig vangnet voor hen die niet (meer) kunnen vissen.
- Met voorgaande systeemwijzigingen wordt als het ware het beleid geherwaardeerd en betekent bezuinigen met € 20 miljoen niet dat de kwaliteit van de stad met de grootte van dit bedrag achteruit gaat.
- Verwacht van de wethouder van sportzaken na het zomerreces concrete stappen wat betreft het gebruik van sportkantines en het beschikbare geld. Ook hier kan de bestuurskracht van de verenigingen worden gebundeld en kunnen kwetsbare noodlijdende verenigingen worden samengevoegd, wellicht een intelligentere oplossing van de wachtlijsten dan voor veel geld nog meer velden aanleggen.
- Bij stedelijk beheer zouden meer dan nu het geval is de meerjarige kosten van onderhoud kunnen worden meegenomen in de investering voor eerste aanleg.
Kan zich vinden in sponsoring van objecten in de openbare ruimte zoals door het CDA genoemd, inclusief het onderhoud van de schaapskudde.
- Wijk- en buurtbeheer overlaten aan groepen geïnteresseerde bewoners biedt, met goede afspraken, mogelijkheden.
- Pleit voor een mentaliteitsomslag wat betreft het schoonhouden van de openbare ruimte, om de stad er tegen minder kosten netjes uit te laten zien, mensen zouden elkaar meer moeten aanspreken op dit punt.
- Zonder goede afspraken over betalen van het opruimen van troep, bijvvorbeeld bij het afgeven van een ventvergunning, zijn de prullenbakken in de binnenstad op sommige zaterdagen niet groot genoeg.
- Omarmt het voorstel voor uitbouwen van commerciële activiteiten ten behoeve van zalenverhuur/congressen in de Flint. Op gebied van programmering zou De Kelder kunnen aanhaken bij die van de Lieve Vrouw. Misschien is de Stadszaal of de straks leegkomende Scholen in de kunst een duurzame plek voor De Kelder.
- Maakt zich net als alle andere fracties veel zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen voor mensen op het bestaansminimum. Wil daarom Stadsring 51 in stand houden en een stevig financieel vangnet.
Motie: In stand houden Stadsring 51 (D66)
P. van den Berg (D66)
00:00:02
Dient hiervoor met andere partijen een motie in.
Motie: Maatschappelijke kosten-batenanalyse (D66)
P. van den Berg (D66)
00:00:35
- Wil monitoring van de effecten van beleidswijziging bij Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, kondigt motie aan, waarin wordt gevraagd om een soort maatschappelijke kosten-batenanalyse.
- Vraagt meerjarige duidelijkheid over welke instellingen cultuurdragers zijn in de stad.
Motie: Meer cultuur voor minder overheidsgeld (D66)
P. van den Berg (D66)
00:00:01
Door meerjarige zekerheid te bieden kunnen sponsorgelden gerichter uit de markt worden gehaald, investeerders en instellingen weten waar ze aan toe zijn, meer cultuur voor minder overheidsgeld, kondigt motie aan.
Motie: Bouw ABC-school Liendert (D66)
P. van den Berg (D66)
00:00:22
- Zal motie indienen voor zo snel mogelijke start bouw van de ABC-school in Liendert, de huidige school is totaal versleten. Een nieuwe school kan bibliotheekfunctie krijgen, ook voor wijkactiviteiten.
Motie: Stedelijk beheer (D66)
P. van den Berg (D66)
00:01:37
- Dient motie in op het terrein van stedelijk beheer, om onderhoudsniveau van de stad omhoog te krijgen. Vindt chemische onkruidbestrijding als alternatief niet van deze tijd en strijdig met de kernwaarde duurzaamheid uit het coalitieakkoord. De overheid moet de leefomgeving niet vergiftigen en het oppervlaktewater niet verontreinigen en zoals het CDA dit noemt: is geen goed rentmeesterschap, voor latere generaties.
- Vraagt om terugdraaien van het schrappen van de ondersteuning voor Veteranendag, als uiting van respect voor de veteranen en laat de foto van de schoonvader van fractiegenoot Sanders projecteren, 91 jaar, die als een van de weinigen Nagasaki heeft overleefd.
- Is mordicus tegen bezuiniging op fietsparkeren, zoals door de VVD betoogd, wil dat mensen zoveel mogelijk op de fiets naar de stad komen, geen fietsen tegen gevels, denkt dat bezuinigen extra kosten door handhaving zal opleveren.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:16
J.J.W. van Wegen (Burger Partij Amersfoort)
00:03:54
- Memoreert dat een jaar geleden zijn fractie de grootste in de raad was en is niet van plan heel lange betogen te houden.
- Partij is in 1998 opgericht en in de oprichtingsakte was een kroonjuweel opgenomen: de instelling van een gemeentelijke ombudsman. Twee jaar geleden was het zover.
- Nu komt de bezuiniging en verdwijnt de ombudsman, die een vrouw is, weer en kondigt een motie aan om de ombudsman in ere te herstellen.
- Heeft weeffoutje ontdekt: de gemeentelijke ombudsman heeft de functie opgezegd, het instituut is vervolgens financieel ophangen aan de griffie, terwijl de ombudsman er is voor de burgers en die hebben niets met de griffie te maken.
- Het gaat om een bezuiniging van € 20 miljoen waarbij in het stadhuis 100 arbeidsplaatsen worden geschrapt en daarbij wordt de ombudsman ook opgeheven.
- Herinnert dat het kroonjuweel van de BPA er is, in het belang van Henk en Ingrid of Achmed en Fatima, mensen die met hun dossier onder de arm, niet mogen worden weggestuurd naar het openbaar spreekuur of naar een telefoonnummer. Voor veel mensen met weinig inkomen of onderwijs is een brief naar Den Haag schrijven te moeilijk. Kan zich niet voorstellen dat als met de landelijke ombudsman iets gebeurt, het hele instituut wordt afgeschaft. Het is Amersfoort onwaardig als de gemeentelijke ombudsman wordt afgeschaft.
- Kan zich, met kanttekeningen bij de sociale projecten als Drietand etc., verder vinden in de voorgestelde bezuinigingen.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:22
R.P. Offereins (CDA)
00:05:25
- Ook Amersfoort staat voor een ongekende bezuinigingsopgave, uit de voorstellen van het college blijkt dat het geen gemakkelijke opgave is maar wel uitvoerbaar, het licht gaat niet uit in de stad.
- Bezuinigen is niet alleen teruggang, de vervanging van twee bibliotheken door vergelijkbare service in scholen is een goede oplossing. Hierdoor ontstaat grotere betrokkenheid bij de leefomgeving.
- Dat de overheid een stap terug doet is een noodzaak. In Nederland bedragen de overheidsuitgaven 3,5% van het BNP. Geen land in Europa geeft meer uit, bij ongewijzigd beleid kan dit in de toekomst oplopen naar 8,5%.
- Ook op andere terreinen is herbezinning noodzakelijk.
- Van een aantal voorstellen is nu niet in te schatten wat de consequenties zullen zijn voor individuen, vooral op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen zijn de ontwikkelen moeilijk in te schatten.
- Steunt de door het college ingeslagen weg grotendeels met dien verstande, dat een vangnet wordt gecreëerd waarmee in schrijnende gevallen mensen kunnen worden geholpen.
- Is niet voor reductie van onderhoud van de stad, die heeft ook te maken met veiligheid en komt hierover met voorstellen.
- Ongewenste bezuinigingsvoorstellen zullen worden aangevuld met amendementen en er komen voorstellen om bezuinigingen te schrappen.
- Het dierenasiel kan gezien de nieuwe riante ruimte met minder subsidie toe, fonteinen en bloembakken kunnen worden gesponsord, ook is het goed mogelijk onkruid te bestrijden met chemische middelen, want branden levert grotere milieuproblemen op en wegborstelen straatschade.
- Is bij de voorstellen inzake cultuur onzeker, de raad moet wel aan het stuur blijven, kondigt amendement aan.
- Een aantal senioren kan door de bezuinigingen in een sociaal isolement terecht komen. Daarom Drietand en Pluspunt open houden, dit is mogelijk met nodige creativiteit, zonder de bezuinigingsdoelstellingen aan te tasten.
- Complimenten aan inwoners en organisaties, die hebben meegedacht, met name de organisaties die moeten inleveren en die toch in dialoog met de gemeente over een acceptabel pakket van maatregelen hebben meebeslist, complimenten ook voor het college en ambtenarenapparaat, de getoonde daadkracht geeft aan dat deze organisatie in staat is te doen wat nodig is, het dienen van de stad.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:17
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:03:37
- Is vandaag jarig en vindt dat met deze bezuinigingsvoorstellen weinig is te vieren.
- Citeert uit een Disneyfilm Laburinth: de weg naar voren is de weg terug. Soms is het nodig om een stapje terug te doen om verder te kunnen, maar het gaat om keuzes welke stappen terug worden gezet om vooruit te komen.
- Bezuinigen op de openbare ruimte pakt uiteindelijk drie keer zo duur uit en is daarom geen bezuiniging maar een kostenpost.
- Ziet te weinig visie, te veel kaasschaafmethode.
- Gaat terug in de tijd waarin de heer Van ‘t Erve als raadslid in de vorige zittingsperiode repte over financiële windkracht tegen van € 10 miljoen en nu staat de raad voor een bezuiniging van € 20 miljoen en het raadslid koos ervoor om als een rots in de branding te staan. Echter de keuzes van dit college staan haaks op voorgaande beeld, als buurthuizen worden gesloten, wijkondersteuning de nek wordt omgedraaid, zorg uitgehold, sportbelasting verhoogd, zorgt voor een stapelingseffect voor minima.
- Een goed rentmeester zadelt de toekomst niet met schulden op.
- Dit college doet structureel tekort aan de grondexploitaties door € 2 miljoen niet in te boeken bij de bezuinigingen. Liever de potentiële waarde van de grond inboeken dan de huidige realistische waarde. Dit zadelt het college gegarandeerd
met een probleem van € 8 miljoen op.
- Structurele tekorten niet meenemen in de bezuinigingen is financieel ondeugdelijk. Wijst op € 4,9 miljoen structurele tegenslagen die worden verwacht op de bijstandsuitkeringen, die worden naar later doorgeschoven.
Dient over beide onderwerpen moties in.
- Nu een stapje terugdoen en structurele verliezen een vaste plaats geven, maakt een stapje vooruit in de toekomst mogelijk.
Motie: Bijstandsuitkering (Trots op Nederland)
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:02:43
- Pleit in motie voor bijstandsuitkering uitsluitend voor wie die echt nodig heeft en niet voor mensen die kunnen werken.
- Volgt verkoop van goedkope huurwoningen om grote projecten te kunnen financieren met argusogen. Het college moet keiharde garanties over de aantallen sociale huurwoningen in deze projecten geven.
- Streven naar gelijkblijvende lasten, geen verhoging van de OZB etc. Maar wel consequent blijven: als 75% van de Amersfoorters aan sport doet, en de lasten voor de sportclubs worden verhoogd, die vervolgens de contributies verhogen, dan stijgen de lasten voor de burger toch.
- Vraagt om korten van gesubsidieerde instellingen die hun prestatieafspraken niet nakomen, gewoon structureel toepassen, dat getuigt van visie.
- Betreurt dat cultuur zit in de portefeuille van wethouder Barendregt, in cultuurstad bij uitstek Amersfoort. Kunst en cultuur vergen € 24 miljoen per jaar, dit vergeleken met € 52 miljoen gemeenschapsgeld voor de zorg, dit betekent grof gezegd dat kunstuiting de helft waard is van goede zorg voor de mensen. Wie beweert dat cultuur hard wordt getroffen door de bezuinigingen kent het begrip relatief niet. De bezuinigingsvoorstellen op cultuur bedragen 9%. De sportsector heeft een schamele € 6 miljoen te besteden, zit relatief hoog in de bezuinigingen. Kennelijk wordt kunst vier keer zo belangrijk gevonden als sport.
- Nu is duidelijk waarop kan worden bezuinigd, niet kaasschaven op wijkwelzijn, sport, zorg en veiligheid. Gewoon zeggen dat iets niet meer wordt gedaan. Het Armandomuseum met 5000 bezoekers per jaar gewoon sluiten.
Motie: (Trots op Nederland)
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:00:59
Succesvolle onderdelen van Scholen in de Kunst en de bibliotheek heel hard laten lopen om gaten te dichten wordt aangekaart in een motie.
- Steunt de motie van de PvdA van harte tegen de € 6 miljoen incidentele opbrengsten uit de sport die naar de algemene reserve verdwijnen, waarvan € 2 miljoen is uitgegeven.
- Herinnert aan de woorden van de heer Parmaksiz twee jaar geleden dat op de flinke tekorten op de sportaccommodaties niet mag worden bezuinigd, alsmede
de wijze woorden van de heer Offereins, die twee jaar terug vond dat de wijkcentra niet mogen worden gesloten door de bezuinigingen. Constateert dat binnen de raad genoeg kennis aanwezig is, alleen de uitvoering nog.
- Trots kiest voor veiligheid, bereikbaarheid, sport, zorg en wijkwelzijn. De weg naar voren is soms de weg terug, maar de keuze welke weg terug wordt genomen bepaalt wel of de weg naar voren wordt gevonden.
- Vindt dat het college verkeerde keuzes heeft gemaakt.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:13
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:37
- Ziet forse mentaliteitsverandering in de bezuinigingsvoorstellen, de overheid wordt een stuk kleiner, de burgers wordt op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen. Vanuit links-rechts-spectrum, ruk naar rechts
- Er wordt niet langer gewerkt met de kaasschaaf, het gaat om forse ingrepen en is daar niet altijd blij mee.
Motie: Beperken negatieve gevolgen bezuinigingen voor minima (ChristenUnie)
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:08:14
- Er wordt te veel gekort op zieken, minima, hulpbehoevenden, probleemjongeren, dak- en thuislozen en verslaafden. Deze groepen zijn juist extra afhankelijk van de overheid. Daarom moties om de negatieve gevolgen te beperken.
- Er wordt ook bezuinigd op maatschappelijk werk, Beweging 3.0, de wijkcentra, SWA, Stadsring 51, Ravelijn.
- De gemeente snijdt ook in eigen vlees, zie de bezuiniging van € 8 miljoen op ambtenaren en uitvoering.
- Staat voor degelijk financieel beleid, is blij met de taken die het rijk toeschuift, dan kan tenminste maatwerk worden geleverd. De gemeente wordt echter door de decentralisatie/bezuiniging bij het rijk geconfronteerd met stijgende kosten bij gelijkblijvend budget.
- Dit college heeft moedige stappen gezet om de stijgende kosten een halt toe te roepen en daadwerkelijk over te gaan tot het leveren van maatwerk.
- Maar zo’n grote overgang, bekend als de Kanteling, gaat gepaard met onzekerheid. Er wordt niet voldoende geld gereserveerd om tegenvallende resultaten op te vangen. Neem het minimabeleid, hierop wordt ruim € 1 miljoen bezuinigd, door inkomensondersteuning af te schaffen. Het goede hieraan is dat de armoedeval vermindert, betaalde arbeid zal echt leidend worden voor het inkomen.
- Heeft in het coalitieakkoord duidelijk gesteld dat chronisch zieken en gehandicapten, mensen die niet op eigen kracht een inkomen kunnen verwerven, moeten worden ontzien. Daarvoor is een vangnet ingesteld, echter slechts van € 160.000. Hetzelfde geldt voor het vangnet voor de WMO, mensen die een beroep op de WMO doen moeten meer zelf bijdragen. Als de uitgaven beperkt zijn of als kan worden geanticipeerd, zoals bij ouder worden, zijn de kosten voor eigen rekening, tot € 6800.
- Zo wordt wel een tweedehandsmarkt gecreëerd en dalen de prijzen zoals de rollator voor € 75 bij de Hema.
- Bij een goed inkomen kan meer worden bijgedragen, de bovengrens wordt landelijk vastgesteld, hierdoor kan geen stapeling optreden, dat is toegezegd, wil bevestiging via een motie.
- Op de WMO wordt bijna € 3 miljoen bespaard maar het vangnet is heel dun € 150.000. Daarom wordt met andere collegepartijen gepleit voor een groter vangnet, hier liever te veel in dan te weinig, voor mensen die tussen wal en schip vallen.
- Om goed maatwerk te kunnen leveren niet beknibbelen op uitvoeringskosten.
- Als minima zoveel mogelijk moeten sparen, dan niet straffen als dit lukt. Pleit voor vermogensvrijstelling tot in ieder geval € 6.800. Als je nu zoveel spaart word je uit de bijstand gegooid, krijg je geen vrijstelling van de gemeentelijke belastingen meer en vervalt het recht op Bijzondere Bijstand. ZZP'ers hebben ook baat bij voorgaande regeling.
- Minima krijgen niet langer medische kosten vergoed omdat zij zich hiervoor kunnen bijverzekeren en dat kost ook geld. Pleit daarom voor een hogere bijdrage dan de € 4,50 voor de aanvullende en tandartsverzekering, want bij het zoeken naar een baan is een slecht gebit een grote handicap.
- Ook de bibliotheek wordt hard getroffen door de bezuinigingen, de vestigingen in de Kruiskamp en Zielhorst sluiten. Inwoners rond die wijken moeten verder reizen en als je moet omrijden om boeken terug te brengen, komt lenen in het gedrang. De bibliotheek heeft een brede waardevolle functie: stimuleert lezen, kennisontwikkeling en sociale contacten. Pleit daarom voor een aantal wijkservicepunten waar boeken kunnen worden besteld en ingeleverd.
- Ook de AV-teams worden afgebouwd. Deze teams gaan van huis tot huis in probleembuurten, om mensen te vragen met welke problemen zij worstelen en om hen van advies te dienen. Uit de evaluaties blijkt dat adviezen zeer worden gewaardeerd, belanghebbenden zijn soms zo bezig om te overleven dat zij de weg naar hulpverlenende instanties niet weten te vinden, door de AV-teams krijgt hun leven weer perspectief. Vraagt om een team te behouden, voor crisissituaties in buurten waar orde ver is te zoeken en om opgebouwde kennis niet verloren te laten gaan.
- Heeft ook problemen met het leerlingenvervoer. Heeft in het coalitieakkoord ingestemd met een afstandscriterium van 6 km, ervan uitgaand dat gehandicapte kinderen hiervan waren uitgezonderd. Maar een grote groep kinderen met gedrag- en leerstoornissen vallen nu onder de beperking. Gezinnen met meerdere kinderen kunnen geen beroep doen op de hardheidsclausule. Heeft met een passer een cirkel om betreffende scholen gezet en dan blijkt dat heel Amersfoort onder de beperking valt, komt daarom met aanpassingsvoorstel.
- Pleit voor een gemeentefonds waarin bewoners zelf giften voor goede doelen in de stad kunnen storten, die aftrekbaar zijn voor de belasting. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeentebelastingen niet worden verhoogd, hierdoor verdwijnen echter veel extraatjes. Inwoners kunnen met het fonds zelf bepalen welke extra’s voor hun wijk worden ingezet.
- Al met al is deze bezuinigingsopgave goed ingevuld. Geeft mee: anticipeer op toekomst, probeer kosten in de hand te houden, neem burgers niet alles uit handen. De overheid beperkt zich tot kerntaken en de inwoners krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Grootste vrees betreft de gevolgen voor de kwetsbaren. Zij mogen niet tussen wal en schip vallen. Mensen die zorg nodig hebben mogen niet worden uitgekleed tot bijstandsniveau. Het vangnet moet sterk genoeg zijn en roept alle inwoners, verenigingen, kerken, moskeeen op om alert te zijn op kwetsbare mensen. Eindigt met Bijbeltekst.
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:03:24
- Als het over mannenbroeders en zusters gaat, hebben die de voorgaande spreker van het senatorschap afgehouden, wat wel goed is voor Amersfoort.
- Stelt vast dat de fractie ChristenUnie pas sinds kort tot de coalitie is toegetreden en daarvoor in de oppositie heeft gezeten, wat te merken is.
- Heeft een halfjaar geleden als lid van de coalitie tegen het bezuinigingskader gestemd en dacht niet meer voor verrassingen te komen te staan, maar is toch verbijsterd door de uitwerking van de voorstellen.
- Door de coalitie is gezegd dat bezuinigingen op het gebied van de minima en de WMO twijfelachtig zijn, en vraagt zich af hoe die vorm moeten worden gegeven.
- Wijst op een voorbeeld in een recente notitie van de gemeente Amersfoort waarin een uitwerking stond van het minimabeleid. Voorbeeld was een 67-jarige die uitsluitend van de AOW moet leven en die de Plustoeslag niet meer krijgt, heeft problemen. Mensen moeten participeren in de samenleving. Hiervoor wordt een van de aangetrokken klantmanagers, kosten meer dan € 1 miljoen, ingezet, om de 67-jarige AOW'er aan een vismaatje te helpen. Kennelijk bedoelt de heer Van den Berg dit met zijn voorbeeld van vishengels uitdelen.
- Vraagt zich af of voorliggende de liberale opvatting is hoe met gemeenschapsvoorzieningen om te gaan, mensen die, net als het klassieke voorbeeld van de bejaarde die niet wil oversteken, toch naar de overkant brengen, kortom de inzet van de klantmanager.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:07
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:02:14
- Heeft met verbijstering naar de heer Vogels geluisterd en voorspelt hem dat Henk en Ingrid hem over drie jaar de rekening presenteren, de VVD legt mensen aan de beademingsmachine is de indruk. Is wel verrast door het VVD-voorstel om een reserve aan te leggen voor minima en WMO'ers.
- Het beleid zit vol verkeerde keuzes, peperdure risico's. De nieuwe bibliotheek gaat per jaar € 250.000 extra kosten en begrijpt niet waarom de locatie op de Zonnehof niet open kon worden gehouden.
- Vindt het Boeve-beleid van een accommodatieloos Amersfoort, sluiting van alle wijkcentra onuitvoerbaar. Het eigen CDA heeft de wethouder hierin aangemoedigd
en komt nu op haar schreden terug. Vindt totaal onbegrijpelijk hoe het CDA de Drietand in de lucht wil houden door te koppelen aan de bouw van appartementen, dit kost toch een aantal jaren.
- Hoopvol stemmen het grote aantal tegenvoorstellen, hoopt dat de indieners zullen doorbijten.
Motie: Schuldhulpverlening (Lijst Schulten)
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:42
- Heeft twee moties ingediend, een bij schuldhulpverlening omdat de toezegging van GroenLinks niet is gekomen, maar ziet inmiddels dat gelijkluidend voorstel samen met D66 is ingediend.
- Is mede ondertekenaar van tien voorstellen van de PvdA maar ondersteunt ook groot aantal voorstellen van de ChristenUnie.
Motie: Sport- en onderwijsaccomodaties (Lijst Schulten)
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:39
Heeft nog motie over het nieuwe contract met de SRO over beheer gemeentelijke sport- en onderwijsaccommodaties, vindt dat de raad zich over dit zich megacontract moet buigen, zeker omdat heel veel bezuinigingen worden ingeboekt ook dankzij verhoging van de voorgestelde huur voor de clubs.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:01:17
Burgemeester BOLSIUS heeft het gevoel dat een aantal moties en amendementen gelijkluidend zijn en verzoekt de indienende fracties om deze te bundelen. Maakt melding van moties van de Groep Van Vliet, die in wezen aan de late kant zijn ingediend.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:06
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:11
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:04
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:04:33
Merkt vervolgens op dat dit een merkwaardige raadsvergadering is die over de meerjarige financiële positie van de stad gaat, maar het gaat ook over iemand in deze zaal, die volgende week een dienstverband van jaar met de overheid afsluit.
Dit is Jan Kemink, die eigenlijk niet in de spotlights zou willen staan. Van de 44 jaar overheidsdienst heeft hij 28 jaar in dienst van de gemeente Amersfoort gewerkt. Toen hij begon werd er nog monistisch gewerkt, werd er nog niet met kastjes gestemd, waren er nog geen schermen en videobeelden, de computer had nog geen intrede gedaan. Dit maakt hem zo uniek, hij is een enorm geheugen, weet als geen ander hoe procedures verlopen en het gemeentebestuur moet dit nu allemaal zonder hem gaan uitvoeren. Zijn pensionering is hem uiteraard van harte gegund. Hij was vaak onzichtbaar bezig, maar de heer Kemink kwam altijd voor de vergadering even kijken of de zaken goed verliepen en zette hiervoor zelfs sms'jes in. Hij is een trouwe en goede medewerker geweest en heeft gezorgd dat alles in goede banen werd geleid. De heer Kemink heeft aangegeven dat hij geen afscheidsreceptie wil. Volgende week maandag is zijn laatste werkzame dag, iedereen is welkom om dan op het gemeentehuis te komen, om hem de hand te drukken. De burgemeester reikt de heer Kemink een bos bloemen namens raad en college uit en schorst de vergadering tot 19.00 uur. de hand te drukken.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:15
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:02
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:05
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:08
Schorsing
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:01:07
De VOORZITTER heropent de vergadering.

Verzoekt de stembriefjes in te vullen ten behoeve van Het Besluit later op de avond.
A.M. van Omme (griffier)
00:00:01
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:56
J.C. Buijtelaar (wethouder)
00:03:58
- De raad en het college staan voor een majeure opgave. In het coalitieakkoord is de bezuiniging begroot op € 20 miljoen structureel per jaar.
- Na vele gesprekken in de stad is dit bedrag ingevuld met de voorstellen die op 26 april jl. zijn gepresenteerd, aangevuld met alternatieve voorstellen, tot een totaalbedrag van € 25 miljoen. De bezuinigingsnoodzaak is nog steeds in volle omvang aanwezig. Het is goed te constateren dat de PvdA van haar oorspronkelijke gedachte van € 8 miljoen is afgestapt en de noodzaak onderkent. Betreurt het bij de SP een tegengestelde beweging te constateren, aangezien die meent met € 10 miljoen te kunnen volstaan.
- Op een aantal beleidsterreinen worden de zaken op een andere manier ingevuld met vernieuwende voorstellen. De effecten kunnen niet met 100% zekerheid worden ingeschat. Belangrijk is goed vinger aan de pols te houden, de raad te informeren over de voortgang en bij te sturen waar dit nodig is. De planning-en controlcyclus wordt een nieuwe invulling gegeven.
- Bedankt de raadsleden voor de vele voorstellen waarbij is gedacht aan de dekking. Niet alles kan. De raad moet prioriteren. Ontraadt het uitstellen van voorstellen.
- Op donderdag 26 mei a.s. buigt het college zich over de bezuinigingsvoorstellen. Bij de moties en amendementen wordt scherp gekeken naar de dekking en de effecten op de realisatie van de bezuinigingsdoelstellingen.
-Op vrijdag 27 mei a.s. zal het college een reactie aan de raad voorleggen.
Tweede termijn
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:33
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:02:06
Veel consequenties zijn niet te overzien. Wil denken in nieuwe manieren om zaken anders en beter te organiseren. Realiseert zich dat daar doorheen de bezuinigingsdiscussie loopt. Wordt op een andere manier naar de invulling gekeken of zijn de bezuinigingen het uitgangspunt?
M. Vogels (VVD)
00:02:05
Is overtuigd dat structureel € 20 miljoen moet worden bezuinigd. Hiervoor moet ander, nieuw beleid worden ingezet. Zijn PvdA, SP en Groep Van Vliet zich ervan bewust dat de bezuinigingen over een bepaalde periode toch moeten worden doorgevoerd?
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:47
Wil een discussie voeren over de manier waarop het anders kan. Houdt zich aan het bedrag van € 20 miljoen als richtbedrag. De consequenties van de systeemveranderingen zijn nu niet te overzien. Niet duidelijk is waar de harde klappen vallen. Wil kiezen voor een marge, zodat er speelruimte is om daarmee om te gaan.
M. Vogels (VVD)
00:01:15
Als € 20 miljoen structureel moet worden bezuinigd, moet er enig beeld zijn waar dit vandaan wordt gehaald. De raad moet over de effecten worden geïnformeerd.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:01:05
Geeft als voorbeeld Scholen in de Kunst en de bibliotheek. De nieuwe manier van denken over de bibliotheken spreekt aan. Als het vernieuwingsproces goed wordt afgerond, moet worden gekeken of het aantal schoolbibliotheken en wijkservicepunten voldoende is. Betreurt het dat dit financieel wordt gestopt.
M. Vogels (VVD)
00:00:26
Het college heeft een richting aangegeven en een visie. Het kan niet in het midden worden gelaten.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:06
M. Vogels (VVD)
00:00:02
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:03
M. Vogels (VVD)
00:00:06
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:04
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:26
B. Beltman (SP)
00:01:57
Heeft globaal andere bezuinigingsmogelijkheden aangegeven en gekozen voor een opgave van € 10 miljoen. Niet alles wat door het rijk wordt opgelegd, moet worden geaccepteerd. Blijkbaar wordt op de sociale sector en werk en inkomen het makkelijkst bezuinigd. Weigert die weg te kiezen en wil daarop niet bezuinigen. Uiteindelijk blijkt dat dit geen bezuinigingen zijn, omdat maatschappelijk gezien veel kapitaal verloren gaat. De bezuinigingen die er zijn, zijn kortzichtig en leveren op de lange termijn geen geld op. De contacten met landelijke partijen moeten worden aangehaald. De rijksbezuinigingen mogen niet via gemeenten op de burgers worden afgewenteld.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:32
Heeft vier jaar geleden moties tot herijken ingediend.
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:12
Waarom heeft Groep Van Vliet zoveel moties ingeleverd waarin alle bezuinigingen worden teruggedraaid?
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:59
€ 12,5 miljoen valt onder het rationaliseringseffect. Er moet goed worden ingezet op visie. Hoopt dat € 40 miljoen wordt gevonden. Hoe meer geld wordt gevonden, hoe beter nieuw beleid kan worden ingezet.
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:06
Dit college heeft vanuit een visie bezuinigingen voorgesteld. Groep Van Vliet wil minder bezuinigen, vastgoed, grond en hypotheken afstoten en daarmee alles laten zoals het is. Begrijpt dit herijken niet.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:07
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:13
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:30
Wil nu niets afbreken, om over een aantal jaren spijt te voorkomen. Wil wijkcentra niet sluiten. Eerst moeten alternatieven worden geboden.
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:12
Groep Van Vliet heeft de kans gehad aan het begin van deze collegeperiode.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:01:47
Het Besluit dat er nu ligt, is bepalend voor de ruimte die het college krijgt. Het college had veel eerder moeten komen met een nieuwe visie en mogelijkheden rondom de kanteling. Het is de verantwoordelijkheid van het college aan de slag te gaan en duidelijk te maken dat uitvoering en beleid bij elkaar passen.
P. van den Berg (D66)
00:00:45
Groep Van Vliet verwijt het college geen goede visie te hebben en niet creatief genoeg te zijn. Het college spreekt al een jaar met de inwoners over de invulling van de bezuinigingen van € 20 miljoen. Groep Van Vliet had sturing kunnen geven. Waarom is dat niet gedaan?Waarom respecteert Groep Van Vliet de opvattingen van de stad niet?
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:20
In het hele verslag staan twee communicatiemomenten met de wijk. Verder zitten er geen contacten of verslagen in.
P. van den Berg (D66)
00:00:02
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:04
P. van den Berg (D66)
00:00:17
Op allerlei fronten is met allerlei mensen en instellingen zeer uitvoerig en indringend gesproken. Groep Van Vliet had hieraan een bijdrage kunnen leveren. Daagt Groep Van Vliet uit op te schrijven wat die wil.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:02
Heeft dat gedaan.
P. van den Berg (D66)
00:00:06
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:11
Constateert uit allerlei brieven en reacties dat mensen niet zijn geraadpleegd.
J.C. Buijtelaar (wethouder)
00:00:18
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:03
J.C. Buijtelaar (wethouder)
00:00:04
B. Beltman (SP)
00:00:56
- De informatie was wel beschikbaar. Het aantal mensen dat bij de gesprekken betrokkenen is geweest, is niet meer dan honderd. Dat is ontzettend weinig.
- Het raadplegen is gebeurd en de gesprekken met de organisaties zijn gevoerd vanuit het oogpunt dat ze moeten meewerken. De organisaties kunnen niet vrijuit spreken.
M. Vogels (VVD)
00:00:52
Tekent hiertegen bezwaar aan. Citeert een inspraakreactie: \"Wij zijn tevreden over het inspraaktraject, maar niet met de uitkomst\".
B. Beltman (SP)
00:00:15
R.P. Offereins (CDA)
00:00:31
Is verbaasd over de opmerking dat het college geen visie zou hebben. Het sluiten van de wijkcentra is een uitvloeisel van de visie die door de raad is vastgesteld. Het is de uitvoering van dat beleid, wat het college niet kan worden verweten.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:23
Doelde op de voorstellen die tot kanteling leiden bij WMO en Werk en Inkomen. Niemand heeft tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop dat gaat. Er is veel angst over de effecten die dat zou kunnen hebben.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:24
B. Beltman (SP)
00:00:18
Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. Dat is in de praktijk niet mogelijk.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:08
Is het daarmee niet eens. Mensen kunnen elkaar ook op andere manieren ontmoeten dan in een door de overheid gefinancierd gebouw.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:07
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:51
Is het CDA het eens met het voorstel op stadsdeelniveau te kijken wat er is en hoe deze partijen zo goed mogelijk kunnen worden bediend? De mensen en organisaties die er komen, hebben geen direct perspectief waar ze terechtkunnen.
J.C. Buijtelaar (wethouder)
00:00:03
R.P. Offereins (CDA)
00:00:24
Het voorstel is de gebouwen van de hand te doen, waarna ze kunnen worden verhuurd en doorgebruikt.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:16
R.P. Offereins (CDA)
00:00:08
P. van den Berg (D66)
00:01:58
- Met betrekking tot accommodatieloos Welzijnswerk is afgesproken dat zorgvuldig wordt gekeken waar initiatieven kunnen worden ondergebracht. Verwijst naar de wijze waarop in het Soesterkwartier is gehandeld. Dat
biedt perspectief voor de toekomst.
- Een wijkcentrum is ook een toevallige ontmoetingsplek. Op de nieuwe plekken kunnen ook toevallige ontmoetingen ontstaan.
-De overheid zou een makelaarsrol kunnen vervullen waarbij vraag en aanbod bijeenkomen.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:01:08
De Drietand is een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Mensen hebben een herkenningsplek nodig. In het Soesterkwartier zijn veel accommodaties. In de noordelijke wijken zijn minder accommodaties. Wil op stadsdeelniveau kijken hoe dat is in te vullen en wat de wensen en verwachtingen zijn van organisaties die daarvan gebruikmaken.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:04
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:13
G. Boeve (wethouder)
00:00:37
De motie van de PvdA is overbodig, omdat het een opdracht betreft die het college zichzelf al heeft gesteld en de raad heeft vastgesteld bij de Visie op welzijnswerk. De sluiting van wijkaccommodaties wordt voorgesteld om efficiënter om te gaan met vastgoed.
B. Beltman (SP)
00:00:45
Volgens de ChristenUnie bevat de Sociale Reserve uit de collegevoorstellen circa € 2 miljoen. Het bedrag van € 310.000,00 vanuit senioren en kwetsbare groepen en het bedrag uit WMO-reserve zijn 'sigaren uit eigen doos'.
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:11
De WMO-reserve is € 2,5 miljoen, bedoeld om tekorten in de WMO-zorg op te vangen. Dit kan worden toegevoegd aan het vangnet.
B. Beltman (SP)
00:00:16
Dit doet de WMO tekort en lost de onderliggende problematiek niet op.
M. Vogels (VVD)
00:00:28
Verwijst naar VVD-motie. Wil van € 1,5 miljoen vanwege het afschaffen van de ABC-school in het Soesterkwartier € 750.000,00 incidenteel in de Sociale Reserve investeren.
B. Beltman (SP)
00:00:12
Zal de grens verleggen naar maximaal € 750.000,00 extra voor de Sociale reserve. Dit is heel minimaal.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:30
Het bedrag van € 310.000,00 is structureel. Dit is een behoorlijk bedrag voor de reserve. De gedachte van de ChristenUnie is dat meer flexibiliteit ontstaat, door het te combineren.
B. Beltman (SP)
00:00:14
De ene groep gedupeerden betaalt voor de andere groep gedupeerden. Uiteindelijk komt het allemaal uit de sociale potjes die er al waren.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:14
Spreekt dit tegen. Een deel van het bedrag is afkomstig uit het gratis openbaar vervoer voor 65+.
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:39
De WMO-reserve is behoorlijk gegroeid. Besloten moet worden wat ermee wordt gedaan. Nu kan het aan kwetsbaren worden besteed in de twee vangnetten.
G. Boeve (wethouder)
00:00:21
In de WMO-reserve zit een bedrag van circa € 1,6 miljoen. In 2010 is € 900.000,00 aangewend vanwege een tekort in de WMO. Het SBG heeft aangegeven dat ook dit jaar een zwaar jaar wordt binnen de WMO. Dit heeft consequenties voor de WMO-reserve.
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:15
Heeft zich gebaseerd op de laatste gepubliceerde cijfers. De nu verkregen informatie is minder positief. Het bedrag kan nog steeds worden gebruikt als vangnet.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:31
- De raad heeft budgetrecht en kan desgewenst de saldireserve inzetten om klappen op te vangen.
- WMO is een doeluitkering om mensen te helpen. Het is niet bedoeld ze uitwisselbaar te maken om de gaten te vullen.
G. Boeve (wethouder)
00:00:19
- Over de cijfers over de WMO is gecommuniceerd in de beantwoording op de vragen.
- Het bedrag van de WMO is gestort in de Algemene Uitkering. Daarin heeft de raad beleidsvrijheid.
M. Vogels (VVD)
00:00:26
Volgens de vastgestelde Jaarrekening is er een saldo van € 3,189 miljoen in de WMO-reserve. Is een foutieve Jaarrekening vastgesteld of is geld uitgegeven dat niet door de raad is gevoteerd. Kan dit worden uitgezocht?
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:16
Het college zoekt uit wat de werkelijke cijfers zijn en hoe de raad hierover is geïnformeerd.
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:28
WMO is geoormerkt geld. Het systeem wordt gewijzigd. Deze pot mag niet worden leeggemaakt, omdat geen aanvullende voorzieningen voor minima worden getroffen.
M. Vogels (VVD)
00:00:17
Het gaat om de WMO-reserves die vrij kunnen komen te vallen. Deze zijn vrij besteedbaar.
G. Boeve (wethouder)
00:00:17
De gegevens waarop de heer Vogels heeft gewezen, zijn juist. In het bedrag van € 1,6 miljoen is een aantal technische verplichtingen meegenomen. Zendt 25 mei a.s. een mail met een toelichting op deze techniek.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:47
Verwijst naar het amendement waarin de VVD voorstelt de ABC-school in het Soesterkwartier niet tot stand te brengen. Een ABC-school heeft veel te maken met het wijkwelzijn en voorzieningen in de wijk. Het is vreemd dat wordt voorgesteld € 750.000,00 in Sociale reserve te stoppen en € 750.000,00 in RSV-2 voor het Beekdal.
M. Vogels (VVD)
00:00:42
Het incidentele bedrag dat wordt uitgespaard is € 1,5 miljoen. Stelt voor € 750.000,00 te bestemmen voor RSV-2 (Beekdal en VERDER) en € 750.000,00 voor de Sociale Reserve.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:16
Geld uit sociaal welzijn gaat hiermee naar de fysieke sector.
M. Vogels (VVD)
00:00:21
Denkt dat met een structureel bedrag van € 310.000,00, een incidenteel bedrag van € 750.000,00 en eventuele vrijvallende WMO-reserves een spaarpot kan worden gemaakt waarmee veel mensen kunnen worden geholpen.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:23
Wil een pot creëren waarvan ook gebruik kan worden gemaakt bij problemen door veranderingen bij de WMO. Dit kan ook betekenen dat meer problemen worden opgelost.
B. Beltman (SP)
00:01:00
- Het geld mag niet uit de potjes worden gehaald van de groep waarvoor het is bestemd.
- De ABC-school Soesterkwartier betreft incidenteel geld.
- De sector heeft eigen voorstellen voor 125% aangeleverd.
M. Vogels (VVD)
00:00:55
Het niet realiseren van de ABC-school in het Soesterkwartier is door het schoolbestuur geadviseerd.
B. Beltman (SP)
00:00:16
M. Tigelaar (wethouder)
00:00:29
Het schoolbestuur heeft ermee ingestemd dat drie scholen niet onder één dak komen in een ABC-concept, maar dat er wel een aantal voorzieningen komt.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:03
P. van den Berg (D66)
00:00:55
De effecten van de stapeling en andere effecten zijn niet goed in te schatten. Als een pot wordt gecreëerd, kan het bestuur de middelen flexibeler inzetten.
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:55
Is geen voorstander van het onderbrengen van twee verschillende grootheden in één pot in verband met rechtszekerheid, bestuur en sturingsmogelijkheden. Kan zich niet voorstellen hoe beleidsverantwoordelijkheden dan worden waargemaakt.
A.H. Land (GroenLinks)
00:00:38
Systeemveranderingen brengen risico's met zich mee. Als problemen ontstaan, moet iets kunnen worden gedaan. De mensen moeten centraal staan. Pleit voor een grote buffer, zodat kan worden ingegrepen als dit nodig is.
B. Beltman (SP)
00:00:25
Constateert dat het pleidooi voor de Sociale Reserve groter wordt vanuit de collegepartijen.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:27
P. van den Berg (D66)
00:00:52
De effecten van stapeling of het wegsnijden van bepaalde regelingen kunnen invloed hebben op het beleid. Als daarvoor een reserve wordt gecreeerd, is beter maatwerk te leveren. Is deze systematiek verder uit te werken?
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:28
Kan zich daarin vinden.
B. Beltman (SP)
00:00:41
Het CDA stelt als financiering voor behoud van de Drietand woningbouw voor. Dat proces gaat minstens twee jaar duren. Hoe stelt het CDA zich de tussenliggende periode voor?
R.P. Offereins (CDA)
00:00:30
- Het collegevoorstel is sluiten en activiteiten verdelen over de stad. Dit zou tijdelijk kunnen worden toegepast. Stelt voor dat een accommodatie wordt ontwikkeld met een plek waar mensen kunnen samenkomen. Dit pand is geen eigendom van de gemeente. De Drietand is geen wijkcentrum.
- Een dergelijk gebouw kan snel worden gerealiseerd.
B. Beltman (SP)
00:00:18
R.P. Offereins (CDA)
00:00:20
B. Beltman (SP)
00:00:38
De wijk moet de basis zijn van waaruit mensen worden georganiseerd. Het is niet goed als het hart uit de wijk wordt weggenomen.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:16
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:55
Verwijst naar de CDA-motie om de Drietand te redden. De Nieuwe Roef is gesloten, wat € 1 miljoen kostte. Bij de Drietand was een exploitatietekort van € 10.000,00 per jaar.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:13
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:51
Als deze opzet slaagt, is het voor elk wijkcentrum mogelijk. Wat garandeert dat de stichtingskosten en exploitatiekosten van het gebouw zeker worden gesteld?
R.P. Offereins (CDA)
00:00:06
Garandeert niets, maar vraagt een onderzoek of dit mogelijk is.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:05
R.P. Offereins (CDA)
00:00:04
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:10
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:33
De raad heeft een kader meegegeven om € 20 miljoen te bezuinigen. Waarom heeft het college zich daaraan niet gehouden?
J.C. Buijtelaar (wethouder)
00:00:27
Vastgesteld is € 20 miljoen te bezuinigen en daarvoor richtingen te zoeken. Het precieze bedrag is niet af te ronden op € 20 miljoen. De raad kan keuzes maken.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:12
B. Beltman (SP)
00:01:03
Bibliotheken zijn belangrijke voorzieningen in de wijken. Twee bibliotheken verdwijnen. Veel fracties nemen genoegen met de oplossing in de vorm van schoolbibliotheken. Scholen zijn 's avonds niet opengesteld. Hoe kan in dat opzicht veel worden bezuinigd? Bestaande investeringen worden tenietgedaan.
M.C. Barendregt (wethouder)
00:01:18
De filialen Zielhorst en Kruiskamp worden gesloten. Zodra de nieuwe bibliotheek in het Eemhuis opengaat, sluit de Kruiskamp. De kosten voor bibliotheek Zielhorst en het aantal bezoekers zijn niet met elkaar in verhouding.
- Bibliotheken zijn niet 's avonds open. De primaire doelgroep bestaat uit kinderen. De ABC-conceptscholen zijn redelijk lang geopend.
B. Beltman (SP)
00:00:07
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:06
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:00:28
Als € 20 miljoen wordt bezuinigd, is er in 2015 nog steeds een tekort van € 13 miljoen. Met voorstellen om € 10 miljoen te bezuinigen, houd je jezelf en de burger voor de gek.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:40
De bibliotheek Kruiskamp heeft nauwelijks waarde.
B. Beltman (SP)
00:00:28
- Een wijkbibliotheek stelt kinderen in de gelegenheid zelfstandig te gaan.
- Volwassenen en ouderen mogen niet worden vergeten.
R.P. Offereins (CDA)
00:00:02
B. Beltman (SP)
00:00:05
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:01:07
Verzoekt de schorsing te gebruiken om moties en amendementen samen te voegen.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:26
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:54
De VOORZITTER schorst de vergadering (20.08 uur), die om 21.30 uur wordt voortgezet.
Schorsing
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:26
De VOORZITTER heropent de vergadering en heet allen welkom.

8. Benoeming buitengewoon fractieleden CDA en Groep Van Vliet (stembriefje)

 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:01:03
- Het aantal uitgebrachte stemmen is 35, waarvan 34 op mevrouw N. van den Berg en 1 blanco. Mevrouw Van den Berg is hiermee benoemd tot buitengewoon fractielid van het CDA.
- Het aantal uitgebrachte stemmen is 35, waarvan 29 op de heer E. Bosma, 4 op mevrouw Van Woudenberg, 1 op de heer Van Wegen en 1 blanco. De heer Bosma is hiermee benoemd tot buitengewoon fractielid van de Groep Van Vliet.
Onbekende spreker
00:00:09
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:30

1. Vaststelling agenda (3770771)

 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:28
De SP heeft een motie aangeleverd: 'Duidelijke uitspraak bestuursakkoord!' Het fractievoorzittersoverleg heeft hierover gesproken.
B. Beltman (SP)
00:00:49
Heeft tijdens het fractievoorzittersoverleg naar de stand van zake n geïnformeerd. Heeft vernomen dat het college deze week een gesprek heeft over het bestuursakkoord. Wil de uitslag van dit gesprek afwachten. Trekt de motie in.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:21
Wijst erop dat niet het college een gesprek heeft over het bestuursakkoord, maar het kabinet met het VNG-bestuur. Het college volgt de ontwikkelingen nauwlettend.
B. Beltman (SP)
00:00:04
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:01:23
Bij agendapunt 6 is tijdig een amendement ingediend door GroenLinks en PvdA. Door andere partijen zijn op een te laat tijdstip amendementen ingediend. Dit wijkt af van de spelregels van de raad.
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:00:19
Stelt voor de te laat ingediende amendementen niet te behandelen, omdat deze buiten de afgesproken spelregels van de raad vallen.
J.F.H. Voogt (VVD)
00:00:16
Willen graag vasthouden aan de afgesproken regels.
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:16
Er is onvoldoende tijd geweest om deze amendementen te bespreken.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:37
- In De Ronde is afgesproken dat het onderwerp zonder debat met moties/amendementen zou worden behandeld.
- Te laat ingediende amendementen zouden niet behandeld moeten worden. Kan behandeling van het agendapunt worden uitgesteld?
E.D. van Vliet (GroenLinks)
00:00:09
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:37
P. van den Berg (D66)
00:00:10
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:07
I.L. Oostlander-Çetin (CDA)
00:00:19
Realiseren zich dat ze te laat waren, maar willen het onderwerp graag behandelen.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:08
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:00:13
Geeft als alternatief dit agendapunt niet te behandelen en te verdagen naar een volgende vergadering.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:49
M.C. Barendregt (wethouder)
00:00:07
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:32
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:03
M. Vogels (VVD)
00:00:46
- Wat zijn de consequenties als het agendapunt wordt doorgeschoven naar Het Besluit van 31 mei a.s. inclusief de ingediende amendementen?
- Vreest dat fracties tegen het voorstel stemmen als de amendementen niet worden behandeld.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:22
M.C. Barendregt (wethouder)
00:00:38
Wijst op de agenda van de komende weken en constateert dat de eerstvolgende mogelijkheid is op 14 juni 2011. Dit leidt tot grote problemen in verband met de termijnen waaraan moet worden voldaan.
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:00:18
- Gezien de omstandigheden is het raadzaam het agendapunt nu te behandelen.
- Wijst erop dat de regels van de raad moeten worden nageleefd.
Onbekende spreker
00:00:03
A.H. Land (GroenLinks)
00:00:06
Wil behandeling met alle amendementen.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:54
Verdagen is geen goede oplossing. Stelt voor de amendementen te betrekken bij de besluitvorming.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:04
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:11
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:02
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:06
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:07
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:04
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:04
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:08
M. Vogels (VVD)
00:00:04
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:08
G. van Vliet (Groep Van Vliet)
00:00:10
P. van den Berg (D66)
00:00:06
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:26
- Constateert dat een meerderheid is voor behandeling inclusief de amendementen.

De agenda wordt vastgesteld.
M.C. Barendregt (wethouder)
00:00:02
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:17

2. Conceptbegrotingswijziging 2011 en conceptprogrammabegroting 2012 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)(3772991v2)

 

CONCEPTBEGROTINGSWIJZIGING 2011 EN CONCEPTPROGRAMMABEGROTING 2012 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VRU)(3772991V2)

 • F.J. Prins
 • D.A. van de Velde
 • E.D. van Vliet
 • E.M.H. Koet-Minis
 • A.H. Land
 • A.J. Pongers
 • R.P. Offereins
 • I.L. Oostlander-Çetin
 • W.M. van Bekkum
 • G. van Vliet
 • G.J.A. Smit
 • A.O. Roelé
 • H. Barske
 • M.E. Hessels
 • D. van Wijngaarden
 • J.F.H. Voogt
 • C.W. Kraanen
 • G.J. van der Werff
 • M. Vogels
 • J.J.W. van Wegen
 • G.H. Hunink
 • S.J. Kennedy-Doornbos
 • P.J. Nederkoorn
 • N.P.C. Sanders
 • A. Houwing
 • P. van den Berg
 • T.J.T. van Hamersveld
 • Smits Alvarez S.R.
 • M. de Kruijf
 • G.S.I.A. Tanamal
 • R.G.H. van Muilekom
 • Y. El-Messaoudi
 • A.M. Meijer
 • B. Beltman
 • R. Schulten
 • B. van Koningsveld
 • GroenLinks
 • CDA
 • Groep Van Vliet
 • VVD
 • Burger Partij Amersfoort
 • ChristenUnie
 • D66
 • PvdA
 • SP
 • Lijst Schulten
 • Trots op Nederland
 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:11
Smits Alvarez S.R. (PvdA)
00:00:09
Stemt in. Is blij met de doorgevoerde wijzigingen.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:08
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.

3. Ontwerp-begroting 2012 GGD Midden-Nederland (3781392)

 

ONTWERP-BEGROTING 2012 GGD MIDDEN-NEDERLAND (3781392)

 • F.J. Prins
 • E.D. van Vliet
 • D.A. van de Velde
 • A.H. Land
 • E.M.H. Koet-Minis
 • C.W. Kraanen
 • J.F.H. Voogt
 • D. van Wijngaarden
 • M.E. Hessels
 • H. Barske
 • M. Vogels
 • G.J. van der Werff
 • N.P.C. Sanders
 • P.J. Nederkoorn
 • T.J.T. van Hamersveld
 • P. van den Berg
 • A. Houwing
 • W.M. van Bekkum
 • I.L. Oostlander-Çetin
 • R.P. Offereins
 • A.J. Pongers
 • G.J.A. Smit
 • G. van Vliet
 • A.O. Roelé
 • G.H. Hunink
 • S.J. Kennedy-Doornbos
 • J.J.W. van Wegen
 • B. Beltman
 • A.M. Meijer
 • Y. El-Messaoudi
 • R.G.H. van Muilekom
 • G.S.I.A. Tanamal
 • M. de Kruijf
 • Smits Alvarez S.R.
 • B. van Koningsveld
 • R. Schulten
 • GroenLinks
 • VVD
 • D66
 • CDA
 • Groep Van Vliet
 • ChristenUnie
 • Burger Partij Amersfoort
 • SP
 • PvdA
 • Trots op Nederland
 • Lijst Schulten
 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:13
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.

4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor uitbreiding pand aan de Violenstraat 76-78 met 2 woonstudio’s met bergzolder op bestaande aanbouw (3763316) - Ruimtelijke onderbouwing (3720453)

 

4. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN VOOR UITBREIDING PAND AAN DE VIOLENSTRAAT 76-78 MET 2 WOONSTUDIO’S MET BERGZOLDER OP BESTAANDE AANBOUW (3763316) - RUIMTELIJKE ONDERBOUWING (3720453)

 • F.J. Prins
 • E.D. van Vliet
 • D.A. van de Velde
 • A.H. Land
 • E.M.H. Koet-Minis
 • C.W. Kraanen
 • J.F.H. Voogt
 • D. van Wijngaarden
 • M.E. Hessels
 • H. Barske
 • M. Vogels
 • G.J. van der Werff
 • N.P.C. Sanders
 • P.J. Nederkoorn
 • T.J.T. van Hamersveld
 • P. van den Berg
 • A. Houwing
 • W.M. van Bekkum
 • I.L. Oostlander-Çetin
 • R.P. Offereins
 • A.J. Pongers
 • G.J.A. Smit
 • G. van Vliet
 • A.O. Roelé
 • G.H. Hunink
 • S.J. Kennedy-Doornbos
 • J.J.W. van Wegen
 • B. Beltman
 • A.M. Meijer
 • Y. El-Messaoudi
 • R.G.H. van Muilekom
 • G.S.I.A. Tanamal
 • M. de Kruijf
 • Smits Alvarez S.R.
 • B. van Koningsveld
 • R. Schulten
 • GroenLinks
 • VVD
 • D66
 • CDA
 • Groep Van Vliet
 • ChristenUnie
 • Burger Partij Amersfoort
 • SP
 • PvdA
 • Trots op Nederland
 • Lijst Schulten
 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:17
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.

5. Vaststellen bestemmingsplan Waterpompstation Utrechtseweg (3773718)

 

5. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN WATERPOMPSTATION UTRECHTSEWEG (3773718)

 • F.J. Prins
 • E.D. van Vliet
 • D.A. van de Velde
 • A.H. Land
 • E.M.H. Koet-Minis
 • C.W. Kraanen
 • J.F.H. Voogt
 • D. van Wijngaarden
 • M.E. Hessels
 • H. Barske
 • M. Vogels
 • G.J. van der Werff
 • N.P.C. Sanders
 • P.J. Nederkoorn
 • T.J.T. van Hamersveld
 • P. van den Berg
 • A. Houwing
 • W.M. van Bekkum
 • I.L. Oostlander-Çetin
 • R.P. Offereins
 • A.J. Pongers
 • G.J.A. Smit
 • G. van Vliet
 • A.O. Roelé
 • G.H. Hunink
 • S.J. Kennedy-Doornbos
 • J.J.W. van Wegen
 • B. Beltman
 • A.M. Meijer
 • Y. El-Messaoudi
 • R.G.H. van Muilekom
 • G.S.I.A. Tanamal
 • M. de Kruijf
 • Smits Alvarez S.R.
 • B. van Koningsveld
 • R. Schulten
 • GroenLinks
 • VVD
 • D66
 • CDA
 • Groep Van Vliet
 • ChristenUnie
 • Burger Partij Amersfoort
 • SP
 • PvdA
 • Trots op Nederland
 • Lijst Schulten
 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:10
P. van den Berg (D66)
00:00:13
Als het een maatschappelijke functie krijgt, kunnen er wellicht wijkvoorzieningen worden ondergebracht.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:10
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.

6. Park Randenbroek e o : Inrichting- en beheerplan en ontwerpbestemmingsplan (3755422)

 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:22
Amendement 6.1: Fietspaden Park Randenbroek (GroenLinks, PvdA)
E.D. van Vliet (GroenLinks)
00:01:36
- Dient met de PvdA een amendement in.
- Het fietspad dat langs de oever van de beek loopt, heeft alleen een recreatieve functie en geen verkeerskundige.
- Het fietspad dat aansluit op de Haydenstraat eindigt bij een onhandige oversteek. Er zijn twee alternatieven.
- Eventuele vrijvallende gelden kunnen worden besteed aan de groene invulling van de Elisabethlocatie.

Amendement A-6.1 ingediend door GroenLinks en PvdA Fietspaden en fietsbruggen park Randenbroek
\"De raad van de gemeente Amersfoort, in vergadering bijeen op 24 mei 2011;

overwegende dat:
1. de Heiligenbergerbeek een sleutelonderdeel is van de plaatselijke ecologische structuur en als Ecologische Verbindingszone een onderdeel is van de Ecologische
Hoofdstructuur;
2. het fietspad langs de beek in een Ecologische Verbindingszone (EHS) ligt, die zo groot mogelijk en ongestoord moet worden gehouden;
3. de verkeersveiligheid van oversteek bij de Haydenstraat twijfelachtig is;
4. ecologie in dit geval boven recreatief gebruik gaat, zoals de GroenBlauwe Structuurvisie en de Structuurvisie voor Park Randenbroek e.o. beogen en zoals ook geadviseerd in de 'Nee, tenzij'-toets door EcoGroen Advies;
5. de fietspaden verkeerskundig geen functie hebben, noch onderbouwing in het Fietsstimuleringsplan 2008;

besluit:
- beslispunt 1 van het raadsvoorstel aan te vullen met:
-'met dien verstande dat het fietspad langs de Heiligenbergerbeek in Park Randenbroek e.o. en de aftakking naar de Haydenstraat vanaf de fietsverbinding Dorrenstein-Vosheuvel vervalt als fietspad, en de eventueel vrijvallende gemeentegelden worden besteed aan de groene invulling van de St. Elisabethlocatie'.\"
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:24
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:01
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:01
Amendement 6.3: Behoud Dahliatuin (Lijst Schulten)
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:02:20
- In de oorspronkelijke structuurvisie en de jaren van inspraak was sprake dat de Dahliatuin behouden zou kunnen blijven. Het kan worden ingepast in de bebouwingsplannen van het Sportfondsenbad.
- De Dahliatuin mag niet openbaar worden gemaakt.
- Er worden onnodig kosten gemaakt als de Dahliatuin moet verhuizen.
- Dient een amendement in.

Amendement A-6.3 ingediend door Lijst Schulten
Behoud Dahliatuin op huidige locatie Bisschopsweg

\"De raad van de gemeente Amersfoort, in vergadering bijeen op 24 mei 2011;

overwegende dat:
1. volgens het oorspronkelijke plan de aanwezige Dahliatuin nabij het sportfondsenbad zijn plek zou behouden en ook goed past in de nieuwe bestemming woningbouw voor het te vervangen Sportfondsenbad;
2. de Dahliatuin volgens het voorstel een nieuwe plek kan krijgen in het Park Randenbroek op de locatie die vanouds bij Amersfoorters bekendstaat als Metgensbleek;
3. in historische zin de locatie de functie van bleekveld had en dat met de herinrichting tot bleekveld het aloude Park er een cultuurhistorische locatie bij krijgt die anders dan de bestemming parkeren ook recht doet aan de ambities en bedoelingen van de Structuurvisie Park Randenbroek e.o.;
4. de gebruikers van de Dahliatuin bezwaar hebben tegen de locatie Metgensbleek en niet van plan zijn te verhuizen;

besluit:
- aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel toe te voegen:
-'Met dien verstande dat:
a. de Dahliatuin niet wordt verhuisd naar de locatie Metgensbleek in het park Randenbroek en de locatie Metgensbleek wordt heringericht tot bleekveld;
b. de huidige locatie van de Dahliatuin wordt ingepast in de bouwplannen ter vervanging van het Sportfondsenbad'.\"
Amendement 6.2: Schrappen fietspaden Park Randerbroek (Lijst Schulten)
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:01:08
- Dient amendement in met betrekking tot de recreatieve fietspaden die worden voorgesteld in Park Randenbroek. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Het geld moet worden besteed aan het onbebouwd laten van de Elisabethlocatie.

Amendement A-6.2 ingediend door Lijst Schulten
Schrappen fietspaden in het oude park Randenbroek

\"De raad van de gemeente Amersfoort, in vergadering bijeen op 24 mei 2011;

overwegende dat:
1. de hoge kosten van fietspaden in het eeuwenoude park zelf afgezet tegen functioneel nut de aanleg van de geplande fietspaden in het Park niet rechtvaardigen;
2. verkeerskundig deze fietspaden in het bospark van Park Randenbroek zelf nauwelijks meerwaarde hebben;
besluit:
- aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel toe te voegen:
-' met dien verstande dat de geplande fietspaden in het bosgedeelte van het Park Randenbroek worden geschrapt en de bespaarde gelden worden ingezet voor de investering nodig voor het onbebouwd laten van de Elisabethlocatie in het Beekdal'.\"
Amendement 6.4: Behouden parkeerplaats Gasthuislaan (CDA, VVD)
I.L. Oostlander-Çetin (CDA)
00:00:55
- Heeft amendement in De Ronde aangekondigd. Dient met VVD een amendement in.
- Is van mening dat parkeeroverlast ontstaat, omdat parkeerplaatsen niet op de goede plek zijn gepland.

Amendement A-6.4 ingediend door CDA en VVD
Park Randenbroek, behouden parkeerplaats Gasthuislaan

\"De raad van de gemeente Amersfoort, in vergadering bijeen op 24 mei 2011;

overwegende dat:
1. in het beheer en inrichtingsplan van Park Randenbroek het parkeerterrein ter hoogte van het zwembad opgeheven wordt en vervangen wordt door een aantal parkeerplaatsen langs de Rubensstraat;
2. een gecombineerde ijsbaan en skeelerbaan ter hoogte van de huidige ijsbaan zijn geprojecteerd en hierdoor meer bezoekers zullen aantrekken;
3. momenteel veel parkeeroverlast ter hoogte van de Rubensstraat wordt ervaren door parkerende bezoekers van het binnenstad;
4. de voetbalvelden van kunstgras zijn geprojecteerd met uitbreiding mogelijkheden waardoor geïntensifieerd wordt gesport en er meer overlap tussen de diverse wedstrijden zal zijn;
5. het nieuwe aantal parkeerplaatsen weliswaar conform de normen afdoende zou moeten zijn maar dat mensen zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming wil parkeren;
6. de straten rondom de voetbalvelden en ijsbaan overbelast zijn wat betreft parkerende auto's en blijven bij het voorgestelde inrichting en beheerplan;

besluit:
- beslispunt 2 van het raadsvoorstel als volgt aan te vullen:
- 'met dien verstande dat de bestemming verkeer blijft bestaan bij het parkeerterrein aan de Gasthuislaan'.\"
Amendement: Herstel van de historische watergang (D66)
N.P.C. Sanders (D66)
00:00:41
- Wil dat wordt gestreefd naar het herstellen van de historische watergang. Uitgezocht moet worden wat dit gaat kosten.
- De onderbouwing van het waterschap blijkt niet te kloppen.
-Dient een amendement in.

Amendement Herstel van de historische watergang
Ingediend door D66

\"De raad van de gemeente Amersfoort, in vergadering bijeen op 24 mei 2011;

overwegende dat:
- de plannen om de historische watergang die water kan toevoeren naar de sloten van Park Randenbroek gewijzigd zijn nadat het waterschap zijn positieve advies heeft veranderd in een negatief advies;
- de onderbouwing voor het negatieve advies van het waterschap niet blijkt te kloppen. Het waterschap de motivatie van dit negatieve advies heeft onderbouwd met onder andere een grafiek waarin de hoeveelheid water per tijdseenheid (debiet) van de stuw Vosheuvel is weergegeven (zie de zienswijzennota voor Randenbroek-Zuid (pagina 6-7)). Niet de gegevens van stuw Vosheuvel blijken echter bepalend te zijn voor de mogelijke watervoerendheid (debiet) van de te herstellen historische watergang, maar de gegevens van stuw Dorrestein (in de Heiligenbergerbeek);
- de watergang een belangrijk cultuurhistorisch, natuurrijk en esthetisch element is dat herstel verdient. De gemeente en het waterschap stonden ten tijde van het vaststellen van het Stedenbouwkundig plan ook achter het herstel van de watergang en de gemeenteraad heeft indertijd met het Stedenbouwkundig plan ingestemd;
- de watergang schoon water kan aanvoeren naar de sloten van Park Randenbroek. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het natuurlijke verval (door het hoogteverschil ontstaat stroming);
- de watergang een goede verbinding vormt tussen de ecologische verbindingszone van de Vosheuvelbeek en Park Randenbroek;
- de watergang ook voert langs de Heiligenbergerweg en daarmee een cultuurhistorische en natuurbevorderende en esthetische meerwaarde vormt voor deze oude cultuurhistorische belangrijke weg - nog in de 17e eeuw aangelegd door Jacob van Campen. Deze weg wordt binnenkort drastisch aangepast doordat de oude eiken aan één zijde gaan verdwijnen. Een kwaliteit terugbrengen langs deze weg verzacht de pijn van het verlies van cultuurhistorie, natuur en van aanzien van deze mooie toegangsweg van Amersfoort enigszins;
- de watergang een goede kwaliteit voor de nieuwe wijk in het beekdal (Randenbroek-Zuid) is; een kleine blauwe verzachting voor het verlies van 75% aan groen in dit gebied: o.a. 25.000 m2 aan houtwallen is onlangs gekapt voor de aanleg van deze nieuwe wijk,

besluit:
het definitief ontwerp Inrichting-en beheerplan Park Randenbroek e.o. als volgt te wijzigen:
1. toevoegen aan het Inrichtingsplan (na paragraaf over de Heiligenbergerbeek) van een paragraaf getiteld 'Water in de sloten';
2. in deze nieuwe paragraaf het volgende op te nemen:
'Wij streven ernaar om de historische watergang als verbinding tussen de Vosheuvelbeek en Park Randenbroek te herstellen o.a. in verband met de benodigde watertoevoer naar de sloten in Park Randenbroek. Hiertoe zal binnenkort opnieuw worden onderzocht of herstel van de historische watergang toch mogelijk is'.\"
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:27
M.C. Barendregt (wethouder)
00:07:29
- Verwijst naar de doelstelling die is vastgelegd in de Structuurvisie Park Randenbroek: een plangebied te ontwikkelen tot een Beekdal waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten en dat functioneert als een gevarieerd, recreatief groen gebied voor heel Amersfoort. De verschillende onderdelen sport, recreatie, milieu, beheer, wonen en verkeer zijn hierbij op elkaar afgestemd.
- Amendement 'Fietspaden en fietsbruggen park Randenbroek e.o.': het betreft een recreatief fietspad. Voor een utilitair fietspad kan men om het park heen. Vanwege de ecologie is de verlichting afgevallen, maar niet het fietspad. Citeert uit de EHS-toets door EcoGroen Advies: \"”¦als gevolg van de plannen zoals deze weergegeven zijn in het definitief ontwerp geen negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS zullen optreden. De ontwikkelingen binnen het gebied Randenbroek zullen juist de versterking van de verbindingsfunctie van de ecologische verbindingszone Heiligenbergerbeek tot gevolg hebben. Een toetsing aan het 'nee, tenzij'-beleid is dan ook niet noodzakelijk.\" Het doel is de recreatie te versterken
-Amendement 'Behoud Dahliatuin op huidige locatie aan Bisschopsweg': bij de vaststelling van de Structuurvisie in 2009 zou de Dahliatuin verhuizen naar de locatie Metgensbleek. Heeft in de Ronde toegelicht waarom de Dahliatuin niet kan blijven in verband met de herontwikkeling van het zwembadterrein. Niet alle functies kunnen gehandhaafd blijven. Een amendement dat in 2009 is ingediend door CDA/GroenLinks is verworpen.
- Amendement 'Schrappen fietspaden in het oude Park Randenbroek': het belangrijkste pad dat ook geschikt is voor fietsers, is de toegangsweg voor de bewoners in het park en voor laden en lossen bij de villa. Er komen niet heel veel fietspaden. Begrijpt het doel van het amendement niet.
- Amendement 4 'Behouden parkeerplaats Gasthuislaan': heeft in De Ronde gezegd de gang van zaken en mogelijke overlast door licht en geluid te evalueren een jaar na het functioneren van het ijsbaanterrein. Dit parkeerterrein zal er nog liggen zolang het ziekenhuis er nog is. Rondom het gebied worden 95 parkeerplaatsen toegevoegd. Houdt zich aan de parkeernormen.
- Amendement 'Herstel van de historische watergng': is zeer technisch en erg laat aangeleverd. Dit amendement hoort bij het bestemmingsplan Randenbroek-Zuid. Kan niet overzien wat het betekent en of het mogelijk is. Binnen Randenbroek-Zuid is de historische watergang mogelijk, maar die wordt niet aangelegd.
N.P.C. Sanders (D66)
00:00:17
Dit hoort bij Randenbroek-Zuid, maar de watergang hoort bij park Randenbroek. Het betreft de Vosheuvelbeek naar de Heiligenbergerweg. Het is een toevoeging op de bestaande tekst.
M.C. Barendregt (wethouder)
00:00:06
N.P.C. Sanders (D66)
00:00:11
M.C. Barendregt (wethouder)
00:00:31
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:18
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:09
Vraagt zich af of het amendement van D66 geen motie is. Dat biedt het college de ruimte ernaar te kijken en erop terug te komen.
N.P.C. Sanders (D66)
00:00:09
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:08
W.M. van Bekkum (CDA)
00:00:08
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:17
Stelt voor het amendement te wijzigen in een motie. Bij het besluit moeten dan punt 1 en 2 worden verwijderd en de tekst moet worden gewijzigd in \"te streven naar herstel van de historische watergang”¦\".
Motie 6.1: Herstel van de historische waterwgang (D66)
N.P.C. Sanders (D66)
00:00:02
- Gaat hiermee akkoord en dient de motie in.

Motie M-6.1 ingediend door D66
Herstel Historische Watergang
\"De raad van de gemeente Amersfoort, in vergadering bijeen op 24 mei 2011;

overwegende dat:
- de plannen om de historische watergang die water kan toevoeren naar de sloten van Park Randenbroek gewijzigd zijn nadat het waterschap zijn positieve
advies heeft veranderd in een negatief advies;
- de onderbouwing voor het negatieve advies van het waterschap niet blijkt te kloppen. Het waterschap de motivatie van dit negatieve advies heeft onderbouwd met onder andere een grafiek waarin de hoeveelheid water per tijdseenheid (debiet) van de stuw Vosheuvel is weergegeven (zie de zienswijzennota voor Randenbroek-Zuid (pag. 6-7)). Niet de gegevens van stuw Vosheuvel blijken echter bepalend te zijn voor de mogelijke watervoerendheid (debiet) van de te herstellen historische watergang, maar de gegevens van stuw Dorrestein (in de Heiligenbergerbeek);
- de watergang een belangrijk cultuurhistorisch, natuurrijk en esthetisch element is dat herstel verdient. De gemeente en het waterschap stonden ten tijde van het vaststellen van het Stedenbouwkundig plan ook achter het herstel van de watergang en de gemeenteraad heeft indertijd met het Stedenbouwkundig plan ingestemd;
- de watergang schoon water kan aanvoeren naar de sloten van Park Randenbroek. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het natuurlijke verval (door het hoogteverschil ontstaat stroming);
- de watergang een goede verbinding vormt tussen de ecologische verbindingszone van de Vosheuvelbeek en Park Randenbroek;
- de watergang ook voert langs de Heiligenbergerweg en daarmee een cultuurhistorische en natuurbevorderende en esthetische meerwaarde vormt voor deze oude cultuurhistorisch belangrijke weg - nog in de 17e eeuw aangelegd door Jacob van Campen. Deze weg wordt binnenkort drastisch aangepast doordat de oude eiken aan één zijde gaan verdwijnen. Een kwaliteit terugbrengen langs deze weg verzacht de pijn van het verlies van cultuurhistorie, natuur en van aanzien van deze mooie toegangsweg van Amersfoort enigszins;
- de watergang een goede kwaliteit voor de nieuwe wijk in het beekdal (Randenbroek-Zuid) is; Een kleine blauwe verzachting voor het verlies van 75% aan groen in dit gebied: o.a. 25.000 m2 aan houtwallen is onlangs gekapt voor de aanleg van deze nieuwe wijk;

verzoekt het college:
- ernaar te streven de historische watergang als verbinding tussen de Vosheuvelbeek en Park Randenbroek te herstellen o.a. in verband met de benodigde watertoevoer naar de sloten in Park Randenbroek. Hiertoe zal binnenkort opnieuw worden onderzocht of herstel van de historische watergang toch mogelijk is;

en gaat over tot de orde van de dag.\"
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:19
M. Vogels (VVD)
00:00:01
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:09
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:00:01
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:16
I.L. Oostlander-Çetin (CDA)
00:00:29
Het parkeerterrein heeft nu al die bestemming. Wil dit zo houden. Na de evaluatie is de bestemming nog te veranderen. Als dit nu wordt gedaan, is dit moeilijk terug te draaien.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:13
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:02:12
- Verwijst naar een bijeenkomst over de Structuurvisie waar mensen van de Dahliatuin aangaven geen overleg te hebben gehad. Heeft problemen met de openbaarheid van de Dahliatuin.
- Het ligt niet in de bedoeling veel andere fietspaden aan te leggen. Wil hierover meer duidelijkheid. Volgens een bewoner van Huize Randenbroek zijn de ambtelijke voorstellen zijn niet zo in de inspraak ingebracht.
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:00:51
- Steunt amendement 'Behouden Parkeerplaats Gasthuislaan'. Het parkeergebruik van het ziekenhuis voorziet de evaluatie van ruis.
- Is tegen amendement 'Fietspaden en fietsbruggen Park Randenbroek'. Wenst een andere invulling van de ziekenhuislocatie.
- Is tegen amendement 'Schrappen fietspaden in het oude Park Randenbroek'.
- Steunt amendement 'Behoud Dahliatuin op huidige locatie aan Bisschopsweg'. De plaats waar die naartoe zou moeten gaan, is behoorlijk vervuild.
- Motie 'Herstel van de historische watergang' is te technisch. Zou ermee kunnen instemmen als daar een goede voorziening voor Hemus zou kunnen komen. Heeft begrepen dat dit niet mogelijk is. Stemt tegen de motie.
Onbekende spreker
00:00:02
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:00:04
Onbekende spreker
00:00:03
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:05
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:01:00
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:14
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:07
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:00:08
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:01
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:06
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:00:06
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:12
E.D. van Vliet (GroenLinks)
00:00:09
M. Vogels (VVD)
00:00:09
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:10
E.D. van Vliet (GroenLinks)
00:01:19
- Legt uit dat als de vrijvallende gelden worden besteed aan de groene invulling van de Elisabethlocatie, niet betekent dat daar niets kan worden gebouwd.
- Begrijpt de opmerking van de wethouder dat het fietspad minder invloed heeft op de beek zelf. Wil de ecologische strook naast de beek zo groot mogelijk hebben. Recreatie moet in het park zelf worden gezocht en niet langs de beek.
- Steunt motie 'Herstel van de historische watergang'.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:10
G.J. van der Werff (VVD)
00:01:35
- Kan zich grotendeels vinden in het raadsvoorstel.
-Heeft geen behoefte aan het schrappen van fietspaden. Er is sprake van een recreatief park. De betreffende amendementen zijn overbodig.
- Steunt het collegevoorstel voor de Dahliatuin.
- Kan de consequenties van motie 'Herstel van de historische watergang' niet overzien. Wil de rivier met rust laten. Steunt de motie niet.
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:01:43
- Amendement 'Behouden Parkeerplaats Gasthuislaan': kan zich vinden in de woorden van de wethouder. Waar nu de parkeerplaats ligt, worden de beek en het groen versterkt.
- Amendement 'Schrappen fietspaden in het oude Park Randenbroek' is niet goed te volgen en wordt niet gesteund.
- Amendement 'Behoud Dahliatuin op huidige locatie aan Bisschopsweg': belangrijk is dat er seniorenhuisvesting komt, zo ingericht dat de zichtlijnen gehandhaafd blijven. De Dahliatuin moet daarom verhuizen.
- Motie 'Herstel van de historische watergang': kan niet overzien wat het betekent het te onderzoeken. Het mag niets kosten en het mag andere vragen en functies niet in de weg zitten.
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:01:15
- Amendementen fietspaden: een stadspark heeft een recreatieve functie die voorop moet staan.
- Amendement 'Behouden Parkeerplaats Gasthuislaan': verwacht dat de evaluatie die de wethouder aangeeft een goed beeld zal geven. Wacht dit af.
- Motie 'Herstel van de historische watergang': ziet geen financieel component. Sluit zich aan bij de PvdA.
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:59
- Sluit zich aan bij de vorige spreker met betrekking tot de amendementen over de fietspaden.
- Steunt amendement 'Behoud Dahliatuin op huidige locatie aan Bisschopsweg' niet. Het is geen privéterrein.
- Amendement 'Behouden Parkeerplaats Gasthuislaan': houdt de wethouder aan haar toezegging. Steunt het amendement niet. Wil geen herhaling van de situatie bij APWC waar groen is opgeofferd voor parkeerplaatsen die niet worden gebruikt.
- Motie 'Herstel van de historische watergang' wordt gesteund. Verwacht dat de kosten aan de raad worden voorgelegd.
N.P.C. Sanders (D66)
00:00:57
- Kan zich niet vinden in amendement 'Behouden Parkeerplaats Gasthuislaan'.
- Amendement 'Fietspaden en fietsbruggen Park Randenbroek e.o.' wordt niet gesteund. Dit mag niet inhouden dat het Beekdal wel bebouwd zou kunnen worden.
- Steunt amendement 'Behoud Dahliatuin op huidige locatie aan Bisschopsweg'.
- Steunt amendement 'Schrappen fietspaden in het oude Park Randenbroek' niet.
I.L. Oostlander-Çetin (CDA)
00:01:09
- Steunt de amendementen over de fietspaden niet. Het gebied moet goed toegankelijk zijn en recreatief worden gebruikt.
- Amendement 'Behoud Dahliatuin op huidige locatie aan Bisschopsweg' wordt niet gesteund. Op basis van uitspraken van de raad zijn plannen gemaakt voor seniorenwoningen. Het is niet reëel dit nu weer te gaan veranderen.
- Motie 'Herstel van de historische watergang' wordt gesteund als het niet veel kosten met zich meebrengt. In termen van waterbeheer kan het wellicht voordeel opleveren.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:06
R. Schulten (Lijst Schulten)
00:00:05
Trekt amendement 'Schrappen fietspaden in het oude Park Randenbroek' in.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:09
M.C. Barendregt (wethouder)
00:00:31
De parkeerplaats ligt bij het smalste deel van de beek. Na evaluatie is er ruim de tijd om te kijken wat nodig is. Daarover gaat de raad te zijner tijd.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:19
Gaat over tot stemming.
G.J.A. Smit (Groep Van Vliet)
00:00:25
Als het amendement niet uitsluit dat op de Elisabethlocatie kan worden gebouwd, wordt dit gesteund.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:27
G.J. van der Werff (VVD)
00:00:07
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:05
Schorsing
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:23
Amendement 6.1: Fietspaden Park Randenbroek (GroenLinks, PvdA)

AMENDEMENT 6.1: FIETSPADEN PARK RANDENBROEK (GROENLINKS, PVDA)

 • F.J. Prins
 • E.D. van Vliet
 • D.A. van de Velde
 • E.M.H. Koet-Minis
 • A.H. Land
 • G.H. Hunink
 • S.J. Kennedy-Doornbos
 • M.E. Hessels
 • D. van Wijngaarden
 • J.F.H. Voogt
 • C.W. Kraanen
 • H. Barske
 • G.J. van der Werff
 • M. Vogels
 • N.P.C. Sanders
 • P.J. Nederkoorn
 • A. Houwing
 • P. van den Berg
 • T.J.T. van Hamersveld
 • I.L. Oostlander-Çetin
 • W.M. van Bekkum
 • A.J. Pongers
 • R.P. Offereins
 • G. van Vliet
 • G.J.A. Smit
 • A.O. Roelé
 • M. de Kruijf
 • G.S.I.A. Tanamal
 • R.G.H. van Muilekom
 • Y. El-Messaoudi
 • Smits Alvarez S.R.
 • A.M. Meijer
 • B. Beltman
 • B. van Koningsveld
 • R. Schulten
 • GroenLinks
 • D66
 • Groep Van Vliet
 • PvdA
 • SP
 • ChristenUnie
 • VVD
 • CDA
 • Trots op Nederland
 • Lijst Schulten
 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:27
Voor het amendement stemmen de leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, Groep Van Vliet en SP. Tegen het amendement stemmen de leden van de fracties van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Trots op Nederland en Lijst Schulten.
De fractie van BPA is niet bij de stemming aanwezig. Het amendement wordt verworpen met 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen.
Amendement 6.3: Behoud Dahliatuin (Lijst Schulten)

AMENDEMENT 6.3: BEHOUD DAHLIATUIN (LIJST SCHULTEN)

 • F.J. Prins
 • E.D. van Vliet
 • D.A. van de Velde
 • E.M.H. Koet-Minis
 • A.H. Land
 • C.W. Kraanen
 • J.F.H. Voogt
 • D. van Wijngaarden
 • M.E. Hessels
 • H. Barske
 • M. Vogels
 • G.J. van der Werff
 • G.J.A. Smit
 • G. van Vliet
 • A.O. Roelé
 • W.M. van Bekkum
 • I.L. Oostlander-Çetin
 • R.P. Offereins
 • A.J. Pongers
 • P.J. Nederkoorn
 • N.P.C. Sanders
 • T.J.T. van Hamersveld
 • P. van den Berg
 • A. Houwing
 • G.H. Hunink
 • S.J. Kennedy-Doornbos
 • B. Beltman
 • A.M. Meijer
 • Y. El-Messaoudi
 • R.G.H. van Muilekom
 • G.S.I.A. Tanamal
 • M. de Kruijf
 • Smits Alvarez S.R.
 • B. van Koningsveld
 • R. Schulten
 • GroenLinks
 • VVD
 • ChristenUnie
 • SP
 • PvdA
 • Trots op Nederland
 • Groep Van Vliet
 • CDA
 • D66
 • Lijst Schulten
 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:01:00
Voor het amendement stemmen de leden van de fracties van D66, Groep Van Vliet en Lijst Schulten. Tegen het amendement stemmen de leden van de fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, SP en Trots op Nederland. De fractie van BPA is niet bij de stemming aanwezig. Het amendement wordt verworpen met 9 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
Amendement 6.4: Behouden parkeerplaats Gasthuislaan (CDA, VVD)

AMENDEMENT 6.4: BEHOUDEN PARKEERPLAATS GASTHUISLAAN (CDA, VVD)

 • F.J. Prins
 • E.D. van Vliet
 • D.A. van de Velde
 • A.H. Land
 • E.M.H. Koet-Minis
 • D. van Wijngaarden
 • M.E. Hessels
 • H. Barske
 • C.W. Kraanen
 • J.F.H. Voogt
 • M. Vogels
 • G.J. van der Werff
 • G.J.A. Smit
 • G. van Vliet
 • A.O. Roelé
 • W.M. van Bekkum
 • I.L. Oostlander-Çetin
 • R.P. Offereins
 • A.J. Pongers
 • N.P.C. Sanders
 • P.J. Nederkoorn
 • A. Houwing
 • T.J.T. van Hamersveld
 • P. van den Berg
 • G.H. Hunink
 • S.J. Kennedy-Doornbos
 • Smits Alvarez S.R.
 • R.G.H. van Muilekom
 • G.S.I.A. Tanamal
 • M. de Kruijf
 • Y. El-Messaoudi
 • B. Beltman
 • A.M. Meijer
 • R. Schulten
 • B. van Koningsveld
 • GroenLinks
 • D66
 • ChristenUnie
 • SP
 • Trots op Nederland
 • VVD
 • Groep Van Vliet
 • CDA
 • Lijst Schulten
 • PvdA
 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:39
Voor het amendement stemmen de leden van de fracties van VVD, CDA, Groep Van Vliet, Lijst Schulten en de heer El-Messaoudi. Tegen het amendement stemmen de leden van de fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, SP, Trots op Nederland, mevrouw De Kruijf, de heer Van Muilekom, de heer Smits Alvarez en mevrouw Tanamal. De fractie van BPA is niet bij de stemming aanwezig. Het amendement wordt verworpen met 16 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
Motie 6.1: Herstel van de historische waterwgang (D66)

MOTIE 6.1: HERSTEL VAN DE HISTORISCHE WATERWGANG (D66)

 • F.J. Prins
 • E.D. van Vliet
 • D.A. van de Velde
 • A.H. Land
 • E.M.H. Koet-Minis
 • J.F.H. Voogt
 • C.W. Kraanen
 • H. Barske
 • M.E. Hessels
 • D. van Wijngaarden
 • G.J. van der Werff
 • M. Vogels
 • I.L. Oostlander-Çetin
 • W.M. van Bekkum
 • A.J. Pongers
 • R.P. Offereins
 • G. van Vliet
 • G.J.A. Smit
 • A.O. Roelé
 • N.P.C. Sanders
 • P.J. Nederkoorn
 • T.J.T. van Hamersveld
 • A. Houwing
 • P. van den Berg
 • G.H. Hunink
 • S.J. Kennedy-Doornbos
 • R.G.H. van Muilekom
 • M. de Kruijf
 • Smits Alvarez S.R.
 • Y. El-Messaoudi
 • G.S.I.A. Tanamal
 • B. van Koningsveld
 • B. Beltman
 • A.M. Meijer
 • R. Schulten
 • GroenLinks
 • CDA
 • D66
 • ChristenUnie
 • Lijst Schulten
 • VVD
 • Groep Van Vliet
 • Trots op Nederland
 • SP
 • PvdA
 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:57
M.C. Barendregt (wethouder)
00:00:08
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:03
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:12
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:12
Onbekende spreker
00:00:08
R.G.H. van Muilekom (PvdA)
00:00:07
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:24
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:00:22
Verzoekt D66 met klem naar de motie te kijken. Is niet tegen het herstel van een historische watergang, maar stemt niet voor deze motie.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:24
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:00:05
N.P.C. Sanders (D66)
00:00:31
De kosten zijn niet bekend. Als de kosten bekend zijn, kan de wethouder deze aan de raad voorleggen.
S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
00:00:10
Er is al besloten deze historische watergang niet aan te leggen. Nu wordt weer een mogelijkheid gecreëerd.
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:24
B. van Koningsveld (Trots op Nederland)
00:00:02
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:01:12
Voor de motie stemmen de leden van de fracties van GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie, Lijst Schulten en mevrouw De Kruijf. Tegen de motie stemmen de leden van de fracties van VVD, Groep Van Vliet, SP, Trots op Nederland, de heer El-Messaoudi, de heer Van Muilekom, de heer Smits Alvarez en mevrouw Tanamal. De fractie van BPA is niet bij de stemming aanwezig. De motie wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

Raadsvoorstel:
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

7. Vaststellen verslagen en besluitenlijsten april 2011 (3801164)

 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:08
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.

Sluiting

 
L.M.M. Bolsius (burgemeester)
00:00:07
De VOORZITTER sluit de vergadering (22.31 uur).
Spreker informatie
L.M.M. Bolsius,

L.M.M. Bolsius,

(burgemeester)

Persoonlijke pagina
R.G.H. van Muilekom,

R.G.H. van Muilekom,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
G.J.A. Smit,

G.J.A. Smit,

(Groep Van Vliet)

Persoonlijke pagina
M. Vogels,

M. Vogels,

(VVD)

Persoonlijke pagina
S.J. Kennedy-Doornbos,

S.J. Kennedy-Doornbos,

(ChristenUnie)

Persoonlijke pagina
G. van Vliet,

G. van Vliet,

(Groep Van Vliet)

Persoonlijke pagina
A.H. Land,

A.H. Land,

(GroenLinks)

Persoonlijke pagina
B. Beltman,

B. Beltman,

(SP)

Persoonlijke pagina
P. van den Berg,

P. van den Berg,

(D66)

Persoonlijke pagina
J.J.W. van Wegen,

J.J.W. van Wegen,

(Burger Partij Amersfoort)

Persoonlijke pagina
R.P. Offereins,

R.P. Offereins,

(CDA)

Persoonlijke pagina
B. van Koningsveld,

B. van Koningsveld,

(Trots op Nederland)

Persoonlijke pagina
R. Schulten,

R. Schulten,

(Lijst Schulten)

Persoonlijke pagina
A.M. van Omme,

A.M. van Omme,

(griffier)

Persoonlijke pagina
J.C. Buijtelaar,

J.C. Buijtelaar,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
G. Boeve,

G. Boeve,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
M. Tigelaar,

M. Tigelaar,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
M.C. Barendregt,

M.C. Barendregt,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
Onbekende spreker,

Onbekende spreker,

Persoonlijke pagina
J.F.H. Voogt,

J.F.H. Voogt,

(VVD)

Persoonlijke pagina
E.D. van Vliet,

E.D. van Vliet,

(GroenLinks)

Persoonlijke pagina
I.L. Oostlander-Çetin,

I.L. Oostlander-Çetin,

(CDA)

Persoonlijke pagina
Smits Alvarez, S.R.

Smits Alvarez, S.R.

(PvdA)

Persoonlijke pagina
N.P.C. Sanders,

N.P.C. Sanders,

(D66)

Persoonlijke pagina
W.M. van Bekkum,

W.M. van Bekkum,

(CDA)

Persoonlijke pagina
G.J. van der Werff,

G.J. van der Werff,

(VVD)

Persoonlijke pagina
Filter

Selecteer spreker(s):

Wanneer u sprekers selecteert, wordt de agendapuntenlijst automatisch ververst.
 • L.M.M. Bolsius, (Dhr.)
 • R.G.H. van Muilekom, (Dhr.)
 • G.J.A. Smit, (Dhr.)
 • M. Vogels, (Dhr.)
 • S.J. Kennedy-Doornbos, (Mevr.)
 • G. van Vliet, (Dhr.)
 • A.H. Land, (Mevr.)
 • B. Beltman, (Mevr.)
 • P. van den Berg, (Dhr.)
 • J.J.W. van Wegen, (Dhr.)
 • R.P. Offereins, (Dhr.)
 • B. van Koningsveld, (Dhr.)
 • R. Schulten, (Dhr.)
 • A.M. van Omme, (Mevr.)
 • J.C. Buijtelaar, (Dhr.)
 • G. Boeve, (Dhr.)
 • M. Tigelaar, (Dhr.)
 • M.C. Barendregt, (Mevr.)
 • Onbekende spreker, (Dhr.)
 • J.F.H. Voogt, (Dhr.)
 • E.D. van Vliet, (Dhr.)
 • I.L. Oostlander-Çetin, (Mevr.)
 • Smits Alvarez, S.R.(Dhr.)
 • N.P.C. Sanders, (Mevr.)
 • W.M. van Bekkum, (Dhr.)
 • G.J. van der Werff, (Dhr.)

Selecteer agenda(en):

Wanneer u agendapunten selecteert, wordt de sprekerslijst automatisch ververst.
 • Opening
 • Algemene beschouwingen + debat door fractievoorzitters Definitief indienen/bespreken moties en amendementen
 • 8. Benoeming buitengewoon fractieleden CDA en Groep Van Vliet (stembriefje)
 • 1. Vaststelling agenda (3770771)
 • 2. Conceptbegrotingswijziging 2011 en conceptprogrammabegroting 2012 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)(3772991v2)
 • 3. Ontwerp-begroting 2012 GGD Midden-Nederland (3781392)
 • 4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor uitbreiding pand aan de Violenstraat 76-78 met 2 woonstudio’s met bergzolder op bestaande aanbouw (3763316) - Ruimtelijke onderbouwing (3720453)
 • 5. Vaststellen bestemmingsplan Waterpompstation Utrechtseweg (3773718)
 • 6. Park Randenbroek e o : Inrichting- en beheerplan en ontwerpbestemmingsplan (3755422)
 • 7. Vaststellen verslagen en besluitenlijsten april 2011 (3801164)
 • Sluiting

Automatisch verversen:


Welkom bij Politiek Archief!

Het vinden van raadsinformatie op overheidswebsites is vaak niet gemakkelijk. Informatie over wat raadsleden stemmen en waarover ze praten is vaak verborgen of helemaal niet aanwezig. Terwijl transparantie juist zo belangrijk is om de (lokale) democratie goed te laten werken. Politiek Archief brengt verandering; met Politiek Archief worden de vergaderingen van de lokale politiek inzichtelijk, doorzoekbaar én toegankelijk!

Politiek Archief bevat zo’n 90.000 uur aan audio-/video-opnames van vergaderingen die in de lokale politiek hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van de Provinciale Staten. Deze opnames zijn bewerkt: ze zijn opgeknipt op agendapunt en spreker. Zo is heel specifiek te benaderen wanneer wat besproken is. Ook is het schriftelijk verslag van de vergadering (indien aanwezig) toegevoegd en zijn de bijbehorende stukken opgenomen in Politiek Archief. Uiteraard betreft het hier louter openbare informatie.

Zodoende is de informatie in Politiek Archief via verschillende invalshoeken te benaderen. Er kan gezocht worden op politiek thema, op partij, op spreker, op stemverhouding, noem maar op! En dat beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Wat is er door de PvdA in Rotterdam en Leiden het afgelopen half jaar ingebracht over het thema basisonderwijs? En hoe is er gestemd over de motie over de sloop van het zwembad in Roermond? Hoeveel uur heeft de raad van Schagen de afgelopen twee jaar vergaderd? Dit soort vragen zijn voortaan gemakkelijk te beantwoorden met behulp van Politiek Archief. Politiek Archief verzamelt en combineert informatie en maakt deze op een slimme manier doorzoekbaar, zodat de politiek gemakkelijk toegankelijk wordt voor eenieder die hierin is geïnteresseerd.

Politiek Archief is een initiatief van NotuBiz. Momenteel zijn alle lokale overheden die hun verslaglegging door NotuBiz laten verzorgen opgenomen in Politiek Archief. Het is voor iedere overheidsinstelling mogelijk zich aan te sluiten bij Politiek Archief. Onder ‘Meedoen’ vindt u hier meer informatie over. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via de gegevens op de contactpagina.

Politiek Archief is een open initiatief waar alle politieke vergaderingen in kunnen worden opgenomen. Daarvoor moet de verslaglegging van de vergaderingen wel conform de eigenschappen van Politiek Archief verzorgd zijn. Anders ontstaat er een ongeordende database die nagenoeg waardeloos wordt doordat de informatie die is opgenomen niet eenduidig en dus moeilijk te doorzoeken is. Wilt u meer informatie over het toetreden tot Politiek Archief? Neem dan contact met ons op via de contactpagina!


Politiek Archief

Mail: secretariaat@politiekarchief.nl

Telefoon: 010-7890990


<
Verfijn zoekopdracht

Resultaten


 • Geen producten gevonden

Geen producten gevonden

 • Geen producten gevonden

 • Naam
 • Organisatie
 • Partij

Geen producten gevonden